Dotace pro obce postižené živelní nebo jinou pohromou | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dotace pro obce postižené živelní nebo jinou pohromou

Obce, které byly v roce 2017 postiženy živelní nebo jinou pohromou, mohou žádat finanční prostředky na odstranění škod.
06.11.2017 08:20
Počet zhlédnutí: 221
PDF E-mail Print

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí v rámci podprogramu: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017.

Dotace je určena k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2017.

Příjemcem dotace:

          obec nebo kraj  

Výše dotace:

          Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
          Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace nebo počet dotovaných akcí pro jednoho účastníka podprogramu může být z důvodu velkého počtu žádostí na základě doporučení hodnotitelské komise omezen.

Předmět dotace:

          Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury.
          Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
          Účastník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. zástavní právo, omezení výkonu vlastnického práva dané soudním rozhodnutím apod.), a to bez ohledu na to, zda je takové omezení vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí. Za takové omezení vlastnického práva se nepovažuje věcné břemeno, či plnění povinnosti ve prospěch správců sítí a rozvodů spočívající v povinnosti umožnit a strpět opravy, údržbu, či renovaci sítí a technologických zařízení.

hůta pro podání žádosti: od 16.10.2017  do 22.01.2018 (do 12.00 hod.).

Podrobně jsou podmínky dotačního programu uvedeny v Zásadách podprogramu zveřejněných na stránkách MMR: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2017

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a propagace