Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka majetku“ oddělení správy městského majetku Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka majetku“ oddělení správy městského majetku Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 12.07.2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka majetku“ oddělení správy městského majetku Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín.
11.07.2018 15:19
Počet zhlédnutí: 90
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu: ihned, dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

Oddělení správy a evidence městského majetku zajišťuje správu městského majetku – pozemků a nemovitostí, zabezpečuje prodeje nemovitostí a pozemků v majetku města, výkupy, dražby, privatizace, výpůjčky, zajišťuje identifikaci nemovitého majetku, zabezpečuje ochranu a pojištění majetku města, údržbu, opravy a správu majetku města, který má veřejný charakter.  Zpracovává vyjádření ke stavebním záměrům, vyjadřování se z pozice vlastníka sousedního pozemku, ve spolupráci s architektem města posuzování veškerých staveb ve městě (zateplení domů, zřizování sjezdů, konstrukční a estetické úpravy staveb s ohledem na veřejný prostor). Zajišťuje agendu věcných břemen, technické prověření umísťované sítě do městského majetku, uzavírání smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, uzavírání konečných smluv na základě předloženého geometrického plánu, atd.

 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • výhodou předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici či ve veřejné správě,
 • orientace v systému evidence nemovitostí
 • orientace v projektové dokumentaci
 • orientace v systému evidence katastru nemovitostí (pozemkové mapy, pozemkové knihy atd.)
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění,
  • a další související právní předpisy,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • řidičské oprávnění min. pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností dostatečně specifikovaných dle požadavků zaměstnavatele (předpokládá se předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici či ve veřejné správě),
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena „referent/ka majetku – neotevírat"),  podací razítko nejpozději s datem 13.08.2018,
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena „referent/ka majetku – neotevírat"), nejpozději do 13.08.2018 do 17:00 hod.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent správy majetku (239,1 kB)