Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ Odboru školství kultury a sportu Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ Odboru školství kultury a sportu Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje dne 23.07.2018 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ Odboru školství kultury a sportu Městského úřadu Kolín.
20.07.2018 13:00
Počet zhlédnutí: 313
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu: od 01.09.2018

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Městský úřad Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

 • zajišťuje údržbu, opravy a investice mimo režim zákona na objektech školských a neškolských příspěvkových organizací
 • vede stavebně technickou evidenci a pasportizaci spravovaných objektů
 • vyhodnocuje stavebně technický stav spravovaného majetku a provádí namátkové a plánované kontroly, na základě kterých zpracovává návrh plánu údržby a oprav
 • zajišťuje a zodpovídá za veškeré údržbové, úklidové, rekonstrukční a jiné práce v objektech ve správě
 • zajišťuje a zodpovídá za včasné a úplné provádění všech revizí a kontrol, aktivně a neodkladně odstraňuje rizikové a nebezpečné stavy
 • koordinuje činnost jednotlivých firem při opravách a stavebních pracích dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • zpracovává podklady pro výběrová řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
 • kompletuje, eviduje a archivuje doklady podle platných interních norem městského úřadu;

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 341/2017 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (8. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • min. úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • výhodou střední vzdělání stavebně-technického směru,
 • výhodou předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici nebo na pozici spojenou se stavebnictvím,  
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet
 • výhodou předchozí pracovní zkušenost s ÚRS, organizací výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • řidičské oprávnění min. pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresa, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena „referent/ka OŠKS – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 17.08.2018;
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena „referent/ka OŠKS – neotevírat"), nejpozději do 17.08.2018 do 13:00 hod.

 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

VŘ - referent OŠKS (238,1 kB)