Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 07.01.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.
04.01.2019 10:30
Počet zhlédnutí: 141
PDF E-mail Print

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: ihned, nebo dle dohody

 

Obecná charakteristika pozice:

Oddělení sociální péče a zdravotnictví spadající pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává několik agend jak v přenesené, tak samostatné působnosti, 

 • výkon činností sociální práce na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností, včetně agendy kurátorství o dospělé osoby,
 • provádí depistážní činnost osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, realizuje preventivní opatření/aktivity
 • zajišťování pomoci osobě/osobám, které při neposkytnutí/nezajištění okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a plánování rozvoje sociálních služeb na vymezeném území
 • vydává a eviduje označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením,
 • zabezpečuje krizové bydlení prostřednictvím organizační složky Městské ubytovny,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení a dohlíží na plnění povinností zvláštního příjemce,
 • je vypravovatelem pohřbu dle ustanovení § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, žádá o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem vůči dědicům zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – MMR ČR,
 • zajišťuje a koordinuje agendy spadající pod komisi pro občanské záležitosti – přání k jubileím u seniorů, vítání občánků,….
 • realizuje přestupkové řízení v oblasti sociální a zdravotní – např. drogy a jiné návykové látky
 • koordinuje prorodinnou politiku a politiky navazující na sociální politiku
 • plní úkoly zřizovatele k vybraným organizačním složkám či příspěvkovým organizacím v sociální oblasti, aj.

 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,

 

 

 

 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně způsobilý k právnímu jednání (svéprávná),
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • kvalifikační předpoklady odpovídající § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (kvalifikační předpoklad je nezbytné naplnit před datem uzavření pracovní smlouvy),
 • výhodou praxe v sociální oblasti
 • výhodou vedení týmu nejméně 3 pracovníků
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.,
 • orientace v právních předpisech týkajících se sociální oblasti, samosprávy a státní správy, zejména:
  • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisech upravujících systém sociálního zabezpečení
  • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • výhodou řidičské oprávnění pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.
 • schopnost motivovat a vést lidi

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. osvědčení Ministerstva vnitra ČR ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., které nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971; originál Lustračního osvědčení lze předložit při osobním pohovoru v rámci výběrového řízení, pokud bude uchazeč k osobnímu pohovoru pozván (v přihlášce je nutné tuto skutečnost uvést),nebo před uzavřením pracovní smlouvy,
 5. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,

 

 

 1. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky),
 2. čestné prohlášení (součást oznámení); nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971.

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "vedoucí oddělení OSVZ – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 31.01.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena " vedoucí oddělení  OSVZ – neotevírat"), nejpozději 31.01.2019 do 14.00 hod

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. n) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení VŘ ved. odd. OSVZ (1,0 MB)