Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka státní správy lesů a myslivosti“ oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka státní správy lesů a myslivosti“ oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 07.01.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent/ka státní správy lesů a myslivosti oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín.
04.01.2019 10:33
Počet zhlédnutí: 228
PDF E-mail Print

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: ihned, dle dohody

 

 

Obecná charakteristika pozice:

Referent státní správy lesů a myslivosti zajišťuje výkon státní správy na úseku lesního hospodářství ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. Dále zajišťuje výkon státní správy na úseku myslivosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví
 • výhodou praxe ve správním orgánu v oboru lesnictví, myslivosti,
 • výhodou znalost správního práva,

 

 

 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo odpovídající stupeň vzdělání nahrazující toto osvědčení,
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
  • a další související právní předpisy,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • řidičské oprávnění min. pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.
 9.  

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena „referent odd. OŽPZ – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 31.01.2019,

 

 

 

 

 1. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "referent odd. OŽPZ – neotevírat"), nejpozději do 31.01.2019 do 14:00 hod.

 

Pozn.:  Na základě zákona č. 312/2002 Sb. (§ 21 odst. 6) a § 1 odst. 1 písm. x) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti nejdéle do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent správy lesů a myslivosti_uprava (1,0 MB)