Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „daňový specialista“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „daňový specialista“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje dne 12.02.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „daňový specialista“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín.
11.02.2019 12:57
Počet zhlédnutí: 79
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Městský úřad Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

Pozice daňového specialisty obsahuje zajišťování plnění daňových povinností, aplikaci daňových zákonů a řešení rozporů se správcem daně (finančním úřadem), kontrolu postupů pro daňové povinnosti, výpočet daňové povinnosti, hledání možností snížení daní, koordinace daňové agendy, komunikace se správcem daně, vedení dokumentace aj. a to hlavně v oblasti DPH, daně z příjmů právnických osob, daně silniční a další.  Pozice dále obsahuje práce spojené s pojištěním městského majetku, jednání s pojišťovacími společnostmi, likvidaci pojistných událostí a to na základě podkladů od vedoucích odborů.  Do pracovní náplně také bude patřit komunikace s katastrálním úřadem ohledně podávání vkladů do KN s ohledem na DPH.

 

 

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (8. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomického směru),
 • výhodou znalost prostředí veřejné správy,
 • výhodou zkušenosti na obdobné pracovní pozici,
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet,
 • základní orientace v uvedených zákonech v platném znění – č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 563/1991 o účetnictví, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), č. 16/1993 Sb., o dani silniční, č. 62/1997 o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
 • znalost práce na PC,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita,

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Obálku označte: Výběrové řízení „daňový specialista“ FO – NEOTEVÍRAT“. Podací razítko nejpozději s datem 07.03.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Obálku označte: Výběrové řízení: „daňový specialista“  FO – NEOTEVÍRAT“, nejpozději do 07.03.2019 do 14:00 hod.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent FO (1,0 MB)