Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 15.02.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín.
14.02.2019 13:48
Počet zhlédnutí: 48
PDF E-mail Print

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Místo výkonu práce: město Kolín

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

 

Obecná charakteristika pozice: Oddělení investic, rozvoje a územního plánování v rámci přenesené působnosti pořizuje územní a regulační plán pro území obce, územně plánovací podklady, územní plán, regulační plán, územní studii a vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, vykonává další činnosti dle stavebního zákona, zastupuje město jako účastníka v řízeních podle st. zákona, zpracovává náměty a pořizuje podklady pro utváření městského prostředí, zachování a ochranu kulturních a historických hodnot města, podílí se na vytváření strategie rozvoje města, zpracování programů rozvoje města, pořizuje studie a projekty, zpracovává a projednává program regenerace pro opravy a údržbu kulturních památek atd.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru územní plánování, geodézie, stavebnictví, pozemkové úpravy, životního prostředí nebo v oborech příbuzných
 • výhodou předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici či ve veřejné správě,
 • výhodou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb.
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B výhodou
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce připojí zájemce tyto doklady:

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena  "referent úz. plánování ORR“  – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), podací razítko nejpozději s datem 14.03.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "referent úz. plánování ORR“ – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), nejpozději do 14.03. 2019 do 14:00 hod.

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. j) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent úz. plánování ORR (1,0 MB)