Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka kultury a sportu“ Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka kultury a sportu“ Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje dne 09.04.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka kultury a sportu“ Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín
09.04.2019 09:39
Počet zhlédnutí: 307
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Termín nástupu: 05/2019, případně dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Městský úřad Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

 • zajištění agendy poskytovaných dotací kulturním, sportovním a ostatním organizacím, komunikace s žadateli o dotace, tvorba návrhů pro jednání Rady města a Zastupitelstva, tvorba veřejnoprávních smluv
 • koordinace a komplexní zajištění kulturních a sportovních akcí pořádaných městem
 • administrativní zajištění činnosti na úseku tělovýchovy a sportu, spolupráce s komisí tělovýchovy a sportu
 • spolupráce s oddělením marketingu a propagace, příprava podkladů pro tiskoviny a plakáty
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města
 • možnost uplatnit nové nápady, vlastní kreativitu

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomického nebo humanitního směru)
 • orientace v kulturní a sportovní oblasti, orientace v kolínském prostředí výhodou
 • zkušenosti s přípravou a organizací kulturních akcí (přehled, produkční činnost)
 • znalost cizích jazyků výhodou (německý, anglický jazyk)
 • znalost práce na PC
 • dobré organizační schopnosti
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita
 • možnost uplatnit nové nápady, vlastní kreativitu

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín I (obálka musí být označena: „Výběrové řízení referent/ka kultury a sportu OŠKS – NEOTEVÍRAT“ s uvedením jména a adresy uchazeče), podací razítko nejpozději s datem 26.04.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu, Karlovo náměstí 78, Kolín I (obálka musí být označena: „Výběrové řízení referent/ka kultury a sportu OŠKS – NEOTEVÍRAT“ s uvedením jména a adresy uchazeče), do 26.04.2019 do 13:00 hod.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení VŘ - referent OŠKS (1,0 MB)