Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa bezpečností referent/ka Odboru obrany a krizového řízení Městského řízení Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa bezpečností referent/ka Odboru obrany a krizového řízení Městského řízení Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, dne 24.06.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa bezpečnostní referent/ka Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín.
24.06.2019 09:52
Počet zhlédnutí: 245
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: 01.09.2019, případně dle dohody

Místo výkonu práce: město Kolín

 

 

Obecná charakteristika pozice:

Komplexně zajišťuje plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u MěÚ (odborně způsobilá osoba). Zpracovává a vede požadovanou dokumentaci BOZP a PO, organizuje a provádí školení vedoucích zaměstnanců a provádí kontrolní činnost a vydává opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Podílí se na řešení pracovních úrazů a organizuje nákup a obměnu osobních ochranných pracovních pomůcek. Podílí se na zpracování dokumentace krizového řízení a zodpovídá za organizaci kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva (evakuace, ukrytí a nouzové přežití) a zabezpečuje údržbu zařízení civilní ochrany v působnosti úřadu.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosáhl věku 18 let
 • je způsobilý k právním úkonům
 • je znalý jednacího jazyka
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

 

 

 

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • střední vzdělání technického směru s maturitní zkouškou
 • odborná praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v délce alespoň 3 let nebo 1 roku, jestliže žadatel získal vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost a samostatnost
 • ochota dále se vzdělávat

 

výhodou:

 • osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce odborné způsobilosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 9 a § 10 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení - zkoušku lze složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
 • orientace ve veřejné správě, znalost zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a znalost problematiky krizového řízení, obranného plánování a ochrany obyvatelstva a souvisejících právních předpisů
 • znalost zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a souvisejících právních předpisů
 • osvědčení o získání odborné způsobilosti požární ochrany, technika požární ochrany nebo doklad o absolvování odborné přípravy preventisty požární ochrany
 • řidičské oprávnění pro sk. B

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 7. telefon, e-mail
 8. datum a podpis

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. úředně ověřená kopie osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal
 5. prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky)

 

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "bezpečnostní referent/ka OOKŘ – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 12. 08. 2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "bezpečnostní referent/ka OOKŘ – neotevírat"), nejpozději do 12.08.2019 do 17:00 hod.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

OVVR_bezp. ref OOKR_2019 (43,0 kB)