Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 01.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavební úřad.
01.07.2019 07:41
Počet zhlédnutí: 169
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: ihned, dle dohody

 

Obecná charakteristika pozice:

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek k jeho provedení a dalších souvisejících zákonů při územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu (výkon činnosti na obecném stavebním úřadu), na úsecích

 • územního řízení při umisťování staveb, zařízení a terénních úprav jejich změn, změn využití území, dělení a scelování pozemků a ochranném pásmu,
 • stavebního řádu při povolování staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prácí (dále jen „stavba“), povolování jejich užívání a jejich změn, povolování odstranění stavby, vedení řízení a nařizování odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • společných ustanovení: vedení řízení a rozhodování o výjimce z obecných požadavků na výstavbu, vedení řízení a rozhodování o přestupcích, provádění státního dozoru ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu,
 • vydávání koordinovaného stanoviska, vedení statistických hlášení.

a na úseku speciálního stavebního úřadu vede stavební řízení a řízení o povolení užívání ve věcech místních a účelových komunikací.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu:
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe ve stavebnictví
 • podle přechodného ustanovení č. 19 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony –
 • kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 

výhodou:

 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb.
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky k jeho provedení
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • řidičské oprávnění pro sk. B

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 7. telefon, e-mail
 8. datum a podpis

 

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky)

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "referent/ka SÚ – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 31.07.2019 nebo

 

 

 

 

 

 1. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "referent SÚ – neotevírat"), nejpozději do 31.07.2019 do 17:00 hod.

 

 

 

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. k) Vyhl. č. 512/2002 Sb., je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení VŘ - referent SÚ (1,0 MB)