Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru správy městského majetku MěÚ Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru správy městského majetku MěÚ Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje dne 04.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ Odboru správy městského majetku Městského úřadu Kolín.
04.07.2019 07:42
Počet zhlédnutí: 196
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Kolín

 

Obecná charakteristika pozice: Odbor správy městského majetku zajišťuje správu městského majetku – pozemků a nemovitostí, zabezpečuje prodeje nemovitostí a pozemků v majetku města, výkupy, dražby, privatizace, výpůjčky, zastavení nebo zřízení věcného břemene, zajišťuje identifikaci nemovitého majetku, zabezpečuje ochranu a pojištění majetku města, údržbu, opravy a správu majetku města atd.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
 • není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. "lustračním" osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 

Požadavky zaměstnavatele:

 • min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolském vzdělání magisterského programu
 • výhodou vzdělání ve studijním programu stavebního zaměření
 • výhodou předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici a praxe ve vedoucí pozici
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • orientace v systému evidence nemovitostí (katastr nemovitostí, pozemkové knihy atd.)
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B výhodou
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. osvědčení Ministerstva vnitra ČR ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., které nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971,
 5. čestné prohlášení (součást oznámení); nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971.
 6. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "vedoucí“ Odboru správy městského majetku  – neotevírat") podací razítko nejpozději s datem 22.07.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "vedoucí Odboru správy městského majetku“– neotevírat"), nejpozději do 22.07.2019 do 17:00 hod.

Výběrové řízení se bude konat dne 30.07.2019

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

VŘ vedoucí odboru majetku (1,0 MB)