Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje dne 04.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín
04.07.2019 10:45
Počet zhlédnutí: 138
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

Vedoucí odboru řídí, koordinuje a kontroluje práci svého odboru; plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo vedením MěÚ; odpovídá za splnění všech úkolů odboru a za spolupráci s ostatními odbory a orgány obce; za svou řídící činnost odpovídá tajemníkovi.

Odbor investic a územního plánování komplexně zajišťuje přípravu a realizaci stavebních zakázek města, vede agendu veřejných stavebních zakázek. Vykonává přenesenou působnost v oblasti územního plánování jako úřad územního plánování.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
 • není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. "lustračním" osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky zaměstnavatele:

 • min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské v magisterském studijním programu
 • výhodou vzdělání ve studijním programu stavebního zaměření
 • výhodou předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici a praxe ve vedoucí pozici
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v platném znění
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • orientace v systému evidence nemovitostí (katastr nemovitostí, pozemkové knihy atd.)
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B výhodou
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

 

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. osvědčení Ministerstva vnitra ČR ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., které nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971,
 5. čestné prohlášení (součást oznámení); nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971.
 6. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "vedoucí“ Odboru investic a územního plánování neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 22.07.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "vedoucí“ Odboru investic a územního plánování – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), nejpozději do 22.07.2019 do 17:00 hod.

Výběrové řízení se bude konat dne 31.07.2019

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

VŘ - vedoucí odboru investic (1,0 MB)