Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení vnitřního auditu“ Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení vnitřního auditu“ Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 09.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly“ Městského úřadu Kolín
08.07.2019 12:21
(Aktualizováno: 8.7.2019 12:21)
Počet zhlédnutí: 155
PDF E-mail Print

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: MěÚ Kolín

Počet volných pracovních míst: 1

 

Obecná charakteristika pozice:

 • Zajištění komplexní vnitřní kontroly a konzultační činnosti.
 • Zajištění finanční kontroly na úseku hospodaření s veřejnými prostředky a to zejména při vynakládání veřejných výdajů.
 • Organizační a koordinační činnosti spojené s finančními audity, audity systémů a audity výkonu.  

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • požadována znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v platném znění
 • organizační, řídící, koncepční a analytické schopnosti,
 • dobrá znalost činnosti samosprávy (včetně orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
 • orientace v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce,
 • schopnost efektivně psát, přesvědčivě hovořit, pohotově reagovat a řešit problémy,
 • dobrá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, OUTLOOK, webové prostředí),

 

 • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,  
 5. motivační dopis, max. jedna stránka A4,
 6. osvědčení Ministerstva vnitra ČR ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., které nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971,
 7. čestné prohlášení (součást oznámení); nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971.
 8. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "Výběrové řízení vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly  – neotvírat"), podací razítko nejpozději s datem 29.07.2019, nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "Výběrové řízení vedoucí oddělení vnitřního auditu - neotvírat"), nejpozději do 29.07.2019 do 17:00 hod.

 

 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

MěÚ Kolín
Volná pracovní místa

Přílohy

VŘ - vedoucí vnitnřího auditu a kontroly (1,0 MB)