Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 09.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finančního odboru Městského úřadu Kolín.
08.07.2019 12:23
(Aktualizováno: 8.7.2019 12:23)
Počet zhlédnutí: 163
PDF E-mail Print

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: MěÚ Kolín
Počet volných pracovních míst: 1
Obecná charakteristika pozice:
Evidence, správa a vymáhání daňových pohledávek.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky
dle příslušného nařízení vlády).
Nabízíme:
 zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5
týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 zázemí otevřeného moderního úřadu
Uchazeč musí splňovat:
 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou
vzdělání ekonomického směru),
 výhodou znalost prostředí veřejné správy,
 výhodou zkušenosti na obdobné pracovní pozici,
 výhodou zkouška odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků vztahující se
k vykonávané činnosti,
 schopnost analyticky a koncepčně myslet,
 základní orientace v uvedených zákonech v platném znění – č. 128/2000 Sb.,
o obcích, č. 563/1991 o účetnictví, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitých věcí, č 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 znalost práce na PC,
 dobré organizační a komunikační schopnosti,
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita,
1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má
v ČR trvalý pobyt,
 dosáhl věku 18 let,
 je způsobilý k právním úkonům,
 je znalý jednacího jazyka,
 je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):

 pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
veřejné správy,
2. Požadavky zaměstnavatele:
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)
1. jméno, příjmení, titul,
2. datum a místo narození,
3. státní příslušnost,
4. místo trvalého pobytu,
5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
7. telefon, e-mail,
8. datum a podpis.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí,
zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů
též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák.
č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
5. čestné prohlášení (součást oznámení); nepředkládá uchazeč narozený
po 1. prosinci 1971,
6. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení
(nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky),
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78,
280 12 Kolín I (obálka musí být označena "VŘ vedoucí oddělení rozpočtu a
vymáhání daňových pohledávek FO – neotvírat"), podací razítko nejpozději s
datem 29.07.2019 nebo
2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I,
(obálka musí být označena "VŘ vedoucí rozpočtu a vymáhání daňových
pohledávek FO – neotvírat"), nejpozději do 29.07.2019 do 17:00 hod.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
 

MěÚ Kolín
Volná pracovní místa

Přílohy

VŘ rozpočtu a vymáhání daň.pohl (264,7 kB)