Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 06.09.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín
05.09.2019 13:05
Počet zhlédnutí: 357
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Městský úřad Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

Pozice „referent/ka“ Finančního odboru obsahuje zajišťování plnění daňových povinností, aplikaci daňových zákonů a řešení rozporů se správcem daně (finančním úřadem), kontrolu postupů pro daňové povinnosti, výpočet daňové povinnosti, hledání možností snížení daní, koordinace daňové agendy, komunikace se správcem daně, vedení dokumentace aj. a to hlavně v oblasti DPH, daně z příjmů právnických osob, daně silniční a další.  Pozice dále obsahuje práce spojené s pojištěním městského majetku, jednání s pojišťovacími společnostmi, likvidaci pojistných událostí a to na základě podkladů od vedoucích odborů.  Do pracovní náplně také bude patřit komunikace s katastrálním úřadem ohledně podávání vkladů do KN s ohledem na DPH.

 

 

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomického směru),
 • výhodou znalost prostředí veřejné správy,
 • výhodou zkušenosti na obdobné pracovní pozici,
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet,
 • základní orientace v uvedených zákonech v platném znění – č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 563/1991 o účetnictví, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), č. 16/1993 Sb., o dani silniční, č. 62/1997 o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
 • znalost práce na PC,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita,

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Obálku označte: Výběrové řízení „referent/ka“ FO – NEOTEVÍRAT“. Podací razítko nejpozději s datem 23.09.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Obálku označte: Výběrové řízení: „referent/ka“  FO – NEOTEVÍRAT“, nejpozději do 23.09.2019 do 17:00 hod.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. k) Vyhl. č. 512/2002 Sb., je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent FO (1,0 MB)