Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí oddělení zeleně“ Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí oddělení zeleně“ Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 08.10.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa – vedoucí oddělení zeleně Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín.
07.10.2019 16:10
Počet zhlédnutí: 222
PDF E-mail Print

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: 01.01.2020

 

Obecná charakteristika pozice:

 

Vedoucí oddělení zeleně koordinuje výkon samosprávy spojený se správou a údržbou dřevin rostoucích mimo les. Dále usměrňuje péči o městskou zeleň, kontroluje kvalitu prováděných prací a služeb v oblasti městské zeleně a připravuje realizaci investic do městské zeleně do limitu 500.000  Kč bez DPH, u vyšší částky realizaci investice předává Odboru investic a územního plánování, s kterým na této investici dále spolupracuje. Vedoucí oddělení zeleně dále zajišťuje správu a aktualizaci inventarizace a hodnocení dřevin na portálu www.stromypodkontrolou.cz a dat pasportu veřejné zeleně.

V případě dotací a zadávání veřejných zakázek spolupracuje s Odborem dotací a veřejných zakázek. Vedoucí oddělení zeleně zároveň dohlíží nad naplňováním příslušných ustanovení Obecně závazné vyhlášky č.1/2014 o užívání, údržbě a ochraně zeleně na území města Kolína a projednává přestupky.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
 • není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. "lustračním" osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • min. vyšší odborné vzdělání,
 • výhodou vzdělání v oboru zahradnictví nebo správy zeleně,
 • praxe ve správním orgánu a zkušenost se správní činností,
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.,
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy k tomuto zákonu,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet, výhodou znalost IS VERA a GIS,
 • řidičské oprávnění min. pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. osvědčení Ministerstva vnitra ČR ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., které nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971; originál Lustračního osvědčení lze nejpozději předložit při osobním pohovoru v rámci výběrového řízení, pokud bude uchazeč k osobnímu pohovoru pozván (v přihlášce je nutné tuto skutečnost uvést),
 5. čestné prohlášení (součást oznámení); nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971,
 6. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "vedoucí odd. zeleně, OŽPZ – neotvírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), podací razítko nejpozději s datem 23.10.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena vedoucí odd. zeleně, OŽPZ – neotvírat " s uvedením jména a adresy uchazeče), nejpozději do 23.10.2019 do 17:00 hod.

 

Pozn.:  Na základě zákona č. 312/2002 Sb. (§ 21 odst. 6) a § 1 odst. 1 písm. x) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti nejdéle do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

 

 

 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

oznameni_vyberove_rizeni_vedouci_odd_zelene (1005,8 kB)