Nabídka volného pracovního místa – „referent/ka pronájmu nebytových prostor“ oddělení ekonomiky a správy pohledávek Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Nabídka volného pracovního místa – „referent/ka pronájmu nebytových prostor“ oddělení ekonomiky a správy pohledávek Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín

Nabídka volného pracovního místa: „referent/ka pronájmu nebytových prostor“ oddělení ekonomiky a správy pohledávek Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín.
08.10.2019 08:52
Počet zhlédnutí: 289
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za RD

Místo výkonu práce: Městský úřad Kolín

 

Obecná charakteristika pozice:

Zajišťuje agendu žádostí o pronájem prostor sloužících k podnikání (dále jen „prostor“), prověřuje informace v katastru nemovitostí a evidenci obyvatel a firem; vede a pravidelně modifikuje evidenci prostor, zpracovává záměry o pronájem, vyhotovuje nájemní smlouvy a dodatky k nim; zpracovává dohody o ukončení nájmu; připravuje a zpracovává podklady pro přidělování prostor formou výběrového řízení, uveřejňuje záměry na úřední desce, následně pořizuje zápisy a zpracovává údaje pro Radu města, po schválení vystavuje pokyny k uzavření nájemních smluv; zodpovídá za sledování procesu vymáhání pohledávek za prostory na odboru správy bytových a nebytových prostor atd.

 

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (8. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomického nebo obdobného směru
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

 

 

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Obálku označte:  „referent/ka OSBN – NEOTEVÍRAT“ s uvedením jména a adresy uchazeče. Podací razítko nejpozději s datem 23.10.2019 nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu, Kancelář úřadu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Obálku označte: „referent/ka OSBN – NEOTEVÍRAT“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 23.10.2019 do 17:00 hod.

 

Poznámka: ústní pohovory se budou konat dne 30.10.2019 od 14:00 hodin.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Nabídka volného pracovního místa (1,0 MB)