Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka evidence vozidel“ oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel Odboru dopravy MěÚ Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka evidence vozidel“ oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel Odboru dopravy MěÚ Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje dne 27.11.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa – „referent/ka evidence vozidel“ oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel Odboru dopravy Městského úřadu Kolín.
27.11.2019 07:44
Počet zhlédnutí: 235
PDF E-mail Print

Předpokládaný termín nástupu: 01.01.2020, dle dohody

Počet volných pracovních míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

 

Obecná charakteristika pozice: samostatný výkon prací administrativní povahy a jednoduchých správních aktů pro registr vozidel a samostatný výkon agendy vystavovaní dokladů a provádění změny v úředních dokladech pro provoz historických vozidel, posuzování technické způsobilosti historických vozidel, provádění kontroly správnosti předkládaných dokladů k zápisu změn v registru vozidel.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • výhodou znalost správního práva
 • výhodou praxe ve správním orgánu a zkušenost se správní činností
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.
 • orientace v právních předpisech ČR:
  • zák. č. 56/2001 Sb.,                            
  • zák. č. 500/2004 Sb.,
  • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MD č. 343/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • znalost práce na PC
 • schopnost samostatného jednání
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností dostatečně specifikovaných dle požadavků zaměstnavatele (předpokládá se předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici či ve veřejné správě),
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "OD – referent/ka evidence vozidel neotevírat" ), podací razítko nejpozději s datem 13.12.2019,
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "OD – referent/ka evidence vozidel neotevírat"), nejpozději do 13.12.2019  do 13:00 hodin.

 

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. c) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhášení VŘ - evidence vozidel (113,5 kB)