Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, dne 04.12.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín.
04.12.2019 07:26
Počet zhlédnutí: 98
PDF E-mail Print

Počet volných pracovních míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Místo výkonu práce: město Kolín

 

 

Obecná charakteristika pozice:

Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy. Samostatné zpracovávání částí krizového plánu a plnění úkolů souvisejících s připraveností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Péče o zařízení civilní ochrany. Vedení evidence a nákup osobních ochranných pracovních prostředků, evidence lékařských prohlídek, pracovních úrazů a zpracování související dokumentace. Spolupráce s poskytovateli pracovnělékařských služeb, odborně způsobilou osobou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosáhl věku 18 let
 • je způsobilý k právním úkonům
 • je znalý jednacího jazyka
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

 

 

 

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • orientace ve veřejné správě
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost a ochota dále se vzdělávat

 

výhodou:

 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení, popř. při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
 • znalost problematiky krizového řízení, obranného plánování a ochrany obyvatelstva a souvisejících právních předpisů
 • praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce odborné způsobilosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 9 a § 10 zák. č. 309/2006 Sb.
 • osvědčení o absolvování odborné přípravy preventisty požární ochrany
 • řidičské oprávnění pro sk. B

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 7. telefon, e-mail
 8. datum a podpis

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. úředně ověřená kopie osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal
 5. prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky)

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "referent/ka OOKŘ – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 15.01.2020 nebo

 

 

 

 

 

 

 

 1. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "referent/ka OOKŘ – neotevírat"), nejpozději
  do 15.01.2020 do 17:00 hod.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. k) Vyhl. č. 512/2002 Sb., je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

referent OOKR (43,1 kB)