Otázky a odpovědi k obecně závazné vyhlášce o nakládání s odpadem | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Otázky a odpovědi k obecně závazné vyhlášce o nakládání s odpadem

1. ledna vstoupila v účinnost nová obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za provoz, třídění, přepravu a odstraňování komunálního odpadu. Nově kolínští občané dostávají do schránek složenku na roční platbu, a to za každého člena domácnosti.
14.01.2020 13:49
Počet zhlédnutí: 716
PDF E-mail Print

Přinášíme nejdůležitější odpovědi na otázky, které od veřejnosti v souvislosti se změnou systému dostáváme.

1. Kdo je poplatníkem v novém systému?

Podle ustanovení § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích je poplatníkem:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Pojem přihlášení fyzické osoby v obci vymezuje § 16c zákona o místních poplatcích, podle kterého se za ně považuje přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo v případě cizinců – za splnění dalších podmínek - ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Zákon o místních poplatcích tedy rozlišuje dvě skupiny poplatníků. U první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána na přihlášení v obci, u druhé na vlastnictví nemovitosti na území obce.

2. Předmět poplatku

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného městem podle zákona o odpadech.

3. Osvobození od poplatku

Dle Obecně závazné vyhlášky Města Kolína č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Čl. 6:

Čl. 6

Osvobození

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je⁶

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se dále osvobozují: děti narozené v příslušném kalendářním roce, občané, kteří dovrší 85 a více let v příslušném kalendářním roce, fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují na území města Kolín déle než 1 rok.

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 konkrétního písmene tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobozen. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.⁷

Žádosti zasílejte na adresy: alena.brantova@mukolin.cz, martina.jaresova@mukolin.cz.

6. Může město vybírat poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob jiným způsobem než uvedeným v tomto dokumentu?

Ne. Je od 01.01.2020 uplatňováno místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení § 1 písm. f) a § 10b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Mám problémy s doručenými složenkami (neobdrželi všechny osoby, někdo duplicitně, někdo vůbec), na koho se obrátit?

Kontaktní místo pro občany zůstává i nadále stejné a to v příspěvkové organizaci CEROP, přízemí budovy na adrese Sokolská 1095, Kolín II.

Alena Brantová

Telefon: +420 321 400 757
Email: alena.brantova@mukolin.cz
Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
Město: Kolín
Ulice: Sokolská 1095
PSČ: 280 12

Martina Jarešová

Telefon: +420 321 400 757
Email: martina.jaresova@mukolin.cz
Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
Město: Kolín
Ulice: Sokolská 1095
PSČ: 280 12

8. Splatnost a způsob placení poplatku

Dle Obecně závazné vyhlášky Města Kolína č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Čl. 5:nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku. S touto změnou se pro občana rozšiřují možnosti úhrady místního poplatku a to třemi způsoby: 1.složenkou, 2.osobně, 3.převodem (i pomocí QR kódu). 

 

9. Jsou potřeba známky na sběrné nádoby?

Ne.

10. Požadavek na navýšení počtu nádob na odpad

Nádoby na SKO si každá fyzická osoba pořizuje sama na vlastní náklady.

11. Kontrola plnění systému nakládání s odpady na území města (obsahu nádob)

Město Kolín, dozorový orgán Odboru životního prostředí a zemědělství může v případě podezření udělat kontrolu jakéhokoliv obsahu SKO. Výsledkem může být pokuta z důvodu nedostatečného zapojení se občanů dle Obecně závazné vyhlášky Města Kolína č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolín.

12. Jak je to v případě právnických osob (PO) a jejich zapojení do systému nakládání s odpady

Ze zákona o odpadech (dále jen „Zákon“) je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněna k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, považována za původce odpadu. Původci odpadů jsou tedy i živnostníci (kadeřnice, malý obchod, provozovatel restaurace). PŮVODCE SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DODAVATELE. Vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (jako papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad, apod.) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely dalšího nakládání do směsného komunálního odpadu (černá popelnice). Pro nakládání s jednotlivými druhy vytříděných odpadů i se směsným komunálním odpadem si dle svého výběru zvolí vyhovujícího dodavatele služeb (odpadovou firmu), který je oprávněnou osobou a který mu za dohodnutou cenu zajistí další zákonné nakládání s odpadem.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

popelnice (1 of 1)