Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa veřejný opatrovník/opatrovnice oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa veřejný opatrovník/opatrovnice oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 28.01.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa – veřejný opatrovník/opatrovnice oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.
28.01.2020 07:06
Počet zhlédnutí: 368
PDF E-mail Print

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: březen 2020

 

Obecná charakteristika pozice:

 

Plnění úkolů vztahujících se k výkonu činnosti veřejného opatrovníka z pozice určení  v návaznosti na platnou právní úpravu uvedenou především v zákoně č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Veřejný opatrovník v návaznosti na určené pověření zastupuje při realizaci právních jednání fyzickou osobu, ke které byl určen soudním rozhodnutím a to především v návaznosti na omezení svéprávnosti nebo při splnění dalších skutečností uvedených především v ustanovení § 465 zmíněné právní normy. Opatrovník osobu zastupuje v právních jednáních v rozsahu kompetencí – jednání určených v rozhodnutí soudu; zastupování se týká jednání též před orgány veřejné moci nebo správu jmění či finančních prostředků (např. správa invalidního/starobního důchodu). V rámci této pozice bude poskytována také základní podpora fyzickým osobám/osobám blízkým, které vykonávají funkci opatrovníka a to s cílem zajistit bezproblémový výkon jejich funkce, ale také zajištění práv osob, kterým byl opatrovník určen (především osob s duševním onemocněním, které má důsledky do schopnosti právně jednat – svéprávnosti).

 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně způsobilý k právnímu jednání (svéprávná),
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost „veřejné opatrovnictví“  - dle zák. 312/2002 Sb., (výhodou)
 • naplnění také kvalifikačních předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka  v souladu s § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (výhodou)
 • výhodou praxe v sociální oblasti
 • orientace v právních předpisech týkajících se výkonu opatrovnické funkce, samosprávy a státní správy, zejména:
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • výhodou řidičské oprávnění pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, trpělivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "veřejný opatrovník OSVZ – neotevírat") podací razítko nejpozději s datem do 28.02. 2020 do 13:00 hodin
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "veřejný opatrovník OSVZ – neotevírat"), nejpozději do 28. 02. 2020 do 13:00 hodin

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. n) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

výběrové řízení na místo opatrovník - oddělení SPZ _leden 2020 (1,0 MB)