Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ oddělení evidence řidičů a správního řízení Odboru dopravy Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ oddělení evidence řidičů a správního řízení Odboru dopravy Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje dne 12.2.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa – „vedoucí“ oddělení evidence řidičů a správního řízení Odboru dopravy Městského úřadu Kolín
12.02.2020 06:55
Počet zhlédnutí: 230
PDF E-mail Print

Předpokládaný termín nástupu: 01.04.2020

Počet volných pracovních míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

 

 

Obecná charakteristika pozice:

Vedoucí oddělení řídí a koordinuje práci oddělení evidence řidičů a správního řízení.

Hlavní činnost vedoucího oddělení:

 • působnost správního orgánu 1. stupně při rozhodování o přestupcích dle zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích, zák. 411/2005 Sb. zák. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, zák. č. 56/2001 o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích a dalších předpisů a zákonných norem
 • zajišťování činnosti spojených s registrem řidičů dle vyhl. č. 31/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění činností spojených s výkonem funkcí zkušebního komisaře dle zák. 247/2000 Sb, zák. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • přístup do registru obyvatel ORP Kolín a zvláštních registrů spravovaných Ministerstvem dopravy
 • zajišťování dalších úkolů a vykonávání povinností stanovených vedoucím odboru

 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,

 

 

 

 

 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
 • výhodou znalost správního práva
 • výhodou praxe ve správním orgánu a zkušenost se správní činností
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.
 • orientace v právních předpisech ČR:
 • zák. č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 251/2016 Sb.,o některých přestupcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • znalost práce na PC
 • schopnost samostatného jednání
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. osvědčení Ministerstva vnitra ČR ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., které nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971,
 5. čestné prohlášení, nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971.
 6. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "OD – vedoucí oddělení řidičů a správního řízení – neotevírat“), podací razítko nejpozději s datem 28.02.2020,
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "OD – vedoucí oddělení řidičů“ neotevírat), nejpozději do 28.02.2020  do 13:00 hodin.

 

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. c) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Oznámení o vyhlášení VŘ na pozici ved. odd. řidičů (117,0 kB)