Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice – opatrovník/ice“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice – opatrovník/ice“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 13.05.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice – opatrovník/ice“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.
13.05.2020 12:24
(Aktualizováno: 13.5.2020 12:24)
Počet zhlédnutí: 220
PDF E-mail Print

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: ihned (nebo dle domluvy)

 

Obecná charakteristika pozice:

 

Výkon činností sociální práce na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností a to s ohledem na rozsah uvedený v § 92 a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Výkon činnosti se bude zaměřovat především na koordinaci poskytování sociálních služeb a realizaci sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob s ohledem na dluhovou problematiku (včetně podpory preventivních aktivit v této oblasti). Další oblastí, na kterou bude zaměřena pozornost, je zastupování agendy opatrovnictví.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně způsobilý k právnímu jednání (svéprávná),
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

 

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost „sociální služby“  - dle zák. 312/2002 Sb., (výhodou)
 • naplnění také kvalifikačních předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka  v souladu s § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • výhodou praxe v sociální oblasti
 • orientace v právních předpisech týkajících se výkonu činnosti sociální práce
  • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • právní normy týkající se exekuční, dluhové problematiky
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • výhodou řidičské oprávnění pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, trpělivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "sociální pracovník/ice -  opatrovník/ice OSVZ – neotevírat") podací razítko nejpozději s datem do 29.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "sociální pracovník/ice – opatrovník/ice OSVZ – neotevírat"), nejpozději do 29. 5. 2020 do 13:00  hodin

 

 

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. n) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

VR_social.pracovnik_opatrovnik (1,0 MB)