Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 25.06.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.
24.06.2020 14:30
Počet zhlédnutí: 103
PDF E-mail Print

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

sto výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody

 

Obecná charakteristika pozice:

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů. Poskytuje sociálně-právní ochranu nezletilým, poradenství mladistvým a rodičům s dětmi.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně způsobilý k právnímu jednání (svéprávná),
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • kvalifikační předpoklady odpovídající § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (kvalifikační předpoklad je nezbytné naplnit před datem uzavření pracovní smlouvy),
 • výhodou praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.,
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • výhodou řidičské oprávnění pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "sociální pracovník OSPOD/OSVZ – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), podací razítko nejpozději s datem do 24.07.2020
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "sociální pracovník OSPOD/OSVZ – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), nejpozději do 24.07.2020 do 13:00 hod.

 

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. n) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

výběrové řízení na místo soc prac_OSPOD (1,0 MB)