Nabídka volného pracovního místa na dobu určitou - „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Nabídka volného pracovního místa na dobu určitou - „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín

Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Místo výkonu práce: město Kolín Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody Obecná charakteristika pozice: Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů. Poskytuje sociálně-právní ochranu nezletilým, poradenství mladistvým a rodičům s dětmi.
26.06.2020 07:02
Počet zhlédnutí: 111
PDF E-mail Print

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volna (sickdays)
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného moderního úřadu

 

Zájemce musí splňovat:

1. Základní předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně způsobilý k právnímu jednání (svéprávná),
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.):
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 

 • kvalifikační předpoklady odpovídající § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (kvalifikační předpoklad je nezbytné naplnit před datem uzavření pracovní smlouvy),
 • výhodou praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.,
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:
  • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • výhodou řidičské oprávnění pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

Zájemce o volné pracovní místo musí doložit:

 

životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele a prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení, a to:

 1. poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "sociální pracovník/ice, doba určitá – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 24.07.2020,
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "sociální pracovník/ice, doba určitá – neotevírat"), nejpozději do 24.07.2020 do 13:00 hod.

 

Pozn.:  Na základě zákona č. 312/2002 Sb. (§ 21 odst. 6) a § 1 písm. d) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti nejdéle do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Petra Kučerová
Volná pracovní místa

Přílohy

Nabídka místa - soci.pracovník OSPOD (1,0 MB)