Čestný občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Čestný občan

PDF E-mail Print

Pravidla pro udělování čestného občanství města Kolína

Zastupitelstvo města Kolína (dále jen zastupitelstvo města) schválilo na svém XI. zasedání konaném dne 30. ledna 2012 v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla pro udělování čestného občanství města Kolína (dále jen pravidla a čestné občanství):

Čl. 1
Udělování čestného občanství

1.1 Zastupitelstvo města uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.

1.2 Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města. Je možné udělení čestného občanství i v případě jiných významných zásluh (např. o vzhled, propagaci či pověst města).

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Čl. 2
Návrh na udělení čestného občanství

2.1 Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat zastupitelstvu města členové zastupitelstva města, Rada města Kolína (dále jen rada města) a komise rady města.

2.2 Občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty mohou předkládat písemný návrh prostřednictvím Oddělení marketingu a propagace Městského úřadu v Kolíně do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém bude zastupitelstvo města rozhodovat o udělení čestného občanství. Oddělení marketingu a propagace zpracuje podaný písemný návrh a zajistí jeho posouzení pracovní skupinou zřízenou pro tento účel radou města (dále jen pracovní skupina).
Pracovní skupina zhodnotí předložené návrhy a zpracuje o hodnocení zprávu. Poté je návrh předložen k projednání radě města a následně k rozhodnutí zastupitelstvu města, včetně stanoviska rady města a pracovní skupiny.

2.3 Návrh na udělení čestného občanství musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, za něž by mělo být čestné občanství uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby.

Čl. 3
Listina o čestném občanství

3.1 Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství opatřenou znakem města Kolína. Listinu o čestném občanství předává jménem města Kolína starosta města nebo místostarosta, zpravidla na zasedání zastupitelstva města nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Kopie této listiny se ukládá v Archivu města Kolína.

Čl. 4
Evidence čestného občanství

4.1 Evidence čestného občanství se vede v „Knize čestného občanství města Kolína“. V ní jsou u jednotlivých ocenění uvedeny následující údaje:
* jméno a příjmení osoby
* údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství (datum, orgán, důvody)
* změny (např. odnětí čestného občanství, datum úmrtí čestného občana, doplnění významných údajů o jeho dalším životě a činnosti)

Čl. 5
Odnětí čestného občanství

5.1 Čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně.

5.2 Čestné občanství může odejmout zastupitelstvo města tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo, pokud by byly známy před oceněním.

5.3 Návrh na odnětí čestného občanství mohou podávat zastupitelstvu města členové zastupitelstva města, rada města a komise rady města. Osoby a subjekty uvedené v článku 2 bodu 2.2 těchto pravidel mohou písemný návrh na odnětí předkládat prostřednictvím Oddělení marketingu a propagace Městského úřadu Kolín.

5.4 Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odnětí mohly vést. Před odnětím čestného občanství, s výjimkou odnětí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.

5.5 O návrhu rozhoduje zastupitelstvo města po posouzení pracovní skupinou a následném projednání radou města.

Čl. 6
Účinnost

6.1 Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města.

6.2 Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto pravidel zůstávají zachována. Při řízení o odnětí čestného občanství uděleného dle Statutu pro udělování čestného občanství města Kolína se postupuje dle těchto pravidel.


Poslední úprava: 27.02.2012 11:19:25, Petra Kučerová

Přílohy

Pravidla_Obcanstvi (51,5 kB) Pravidla_Obcanstvi (30,0 kB)