Pravidla pro uveřejňování | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Pravidla pro uveřejňování

PDF E-mail Print

Zpravodaj města Kolína je měsíčním periodikem (zapsán do evidence periodického tisku pod e.č. MK ČR E 10647) Městského úřadu Kolín, který je zdarma distribuováno do poštovních schránek v Kolíně.

 

Vydavatel Zpravodaje, kterým je Městský úřad Kolín, poskytuje prostor v každém vydání Zpravodaje pro příspěvky dopisovatelů, externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, sociální, zdravotní a sportovní. Pro zveřejňování příspěvků byla redakční radou stanovena následující pravidla:

I. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 5. den měsíce do 12 hodin. Pokud tento den vychází na víkend či svátek, uzávěrka je v nejbližší následující pracovní den ve 12.00 hod. Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek zveřejněn.

II. Texty se dodávají zásadně v elektronické podobě (disketa, CD, USB flash disk, nebo e-mail) do redakce Zpravodaje. E-mailem se posílají na adresu: zpravodaj@mukolin.cz nebo hana.morova@mukolin.cz.

II. Texty musejí být zpracovány v běžném textovém formátu.

IV. Rozsah příspěvku by neměl překročit jednu stranu rukopisu, tedy 30 řádek při velikosti písma 12 bodů na stránce velikosti A4. Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po schválení red. radou.

V. Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (.jpg, .tiff, .gif) jako samostatné soubory. Fotografie se nepřijímají vložené do Wordu, PowerPointu či jiných aplikací. Historické fotografie, které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení.

VI. Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor také musí redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace, za níž příspěvek posílá. Pokud chce příspěvek zveřejnit pod zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musejí být předány redakci. V případě, že nebude prokázána důvěryhodnost elektronické adresy, nebude se redakční rada příspěvkem zabývat. Anonymy nebudou zveřejňovány.

VII. Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

VIII. Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek nezveřejnění příspěvku.

IX. Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.

X. Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, která si vyhrazuje právo na krácení a stylistickou a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem autora. Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků.

XI. Za zveřejněné příspěvky dopisovatelů není poskytován honorář (pokud není předem projednáno a písemně stvrzeno jinak).

Vydavatel si vyhrazuje právo:

a) Přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo související se správním územím města Kolín.

b) Určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky; základní rozdělení rubrik měsíčníku je: kultura – dle jednotlivých kulturních zařízení; sport; vzdělávání; tip pro vás…

c) Určit grafické zpracování příspěvků.


Poslední úprava: 14.05.2019 09:22:13, Gabriela Malá