Zásady pro vydávání | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zásady pro vydávání

PDF E-mail Print

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Zásady upravují vydávání Zpravodaje města Kolína (dále jen "Zpravodaj") zejména z hlediska:

a) tematického zaměření a obsahové náplně Zpravodaje;

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání Zpravodaje.

(2) Zásady jsou závazné pro všechny orgány státní správy a samosprávy města Kolína a Městského úřadu Kolín a pro všechny další autory z řad veřejnosti.

 

Článek 2

Základní ustanovení

(1) Vydavatelem Zpravodaje je Městský úřad v Kolíně, Karlovo nám. 78, 280 12 (dále jen Městský úřad).

(2) Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e.č. MK ČR E 10647.

(3) Vydávání Zpravodaje řídí redakční rada (čl. 5).

(4) Zpravodaj vychází zpravidla jednou měsíčně ve formátu A4. Zpravodaj je distribuován bezplatně do všech domácností v katastru města Kolína, všem organizacím zřízeným či řízeným městem.

 

Článek 3

Tematické zaměření a obsah Zpravodaje

(1) Městský úřad Kolín vydává Zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí.

(2) Pro naplnění poslání dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:

a) informace o činnosti místní správy;

b) informace o činnosti úřadu města;

c) sdělení a informace z dění ve městě;

d) názory členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve městě Kolín;

e) informace organizací zřizovaných městem a jiných významných institucí;

(3) názory občanů týkající se dění ve městě (dále jen „příspěvky“).

(4) Příspěvky jsou ve Zpravodaji zveřejňovány formou:

a) pravidelných rubrik;

b) samostatných článků;

c) inzerátů (čl. 4).

(5) Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

(6) Pro zveřejňování příspěvků byla redakční radou stanovena závazná pravidla (viz Příloha č. 1).

 

Článek 4

Inzerce

(1) Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši úhrady za inzerci stanoví Rada města Kolína (platný ceník inzerce Zpravodaje – viz Příloha č. 2).

(2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů .


Článek 5

Redakční rada Zpravodaje

(1) Redakční rada Zpravodaje města Kolína je jmenována a schválena Radou města Kolína.

(2) Rada města jmenuje předsedu redakční rady a jeho zástupce. Předseda redakční radu svolává a řídí a je za její činnost odpovědný. Redakční rada musí být svolána minimálně jednou měsíčně před vydáním každého čísla Zpravodaje. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí redakční radu jeho zástupce.

(3) Redakční rada:

a) zajišťuje vydávání Zpravodaje;

b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu Zpravodaje;

c) předkládá Radě města návrh na jmenování šéfredaktora Zpravodaje (dále jen „šéfredaktor“);

d) schvaluje konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání Zpravodaje;

e) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Zpravodaje;

f) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání Zpravodaje.

(6) Redakční rada rozhoduje na zasedáních redakční rady (dále jen "zasedání"). Ze zasedání redakční rady se vyhotovuje zápis. Byla-li redakční rada řádně svolána a není usnášeníschopná, plní pravomoci při schvalování obsahu Zpravodaje z důvodu zamezení prodlení vedení úřadu města, tj. starosta, místostarostové a tajemník Městského úřadu Kolín.


Článek 6

Šéfredaktor

(1) Šéfredaktora navrhne Radě města ke jmenování redakční rada.

(2) Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů zajišťuje následující úkony:

a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk a předkládá je ke schválení redakční radě;

b) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování Zpravodaje a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami;

c) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a dalších příspěvků informujících o činnosti Městského úřadu Kolín;

d) zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení v městské části i dalších organizací a institucí působících v městské části;

e) odpovídá za včasné předání předlohy Zpravodaje do tisku;

f) účastní se zasedání redakční rady s hlasem poradním;

g) vyhotovuje zápis ze zasedání redakční rady.

 

Článek 7

Příprava vydání Zpravodaje

(1) Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zpravodaji shromažďuje šéfredaktor jednak přímo, jednak prostřednictvím podatelny úřadu městské části.

(2) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání Zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne šéfredaktor podle stanovených priorit (odstavec 3) výběr příspěvků ke zveřejnění.

(3) V každém vydání Zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a úřadu městské části. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů dle priorit vyplývajících z čl. 3, odst. 2.


Článek 8

Financování zpravodaje

(1) Náklady na vydávání Zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci Zpravodaje, jsou hrazeny z rozpočtu města.

(2) Platby za zveřejnění inzerátů ve Zpravodaji jsou příjmem do rozpočtu města Kolína.


Článek 9

Závěrečné ustanovení

(1) Tyto zásady byly schváleny na zasedání Rady města dne 18. 5. 2009 usnesením č. 1659.


Poslední úprava: 11.04.2011 09:36:27, Artur Čuba

Přílohy

zasady (625,5 kB)