Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „investiční referent“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín.

20.10.2017 14:28Aktualizováno

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících zemních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 18.10.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „investiční referent“ oddělení ...

Taneční úterky pro seniorky

12.09.2017 09:45Aktualizováno

Město Kolín pod záštitou místostarosty Tomáše Růžičky si dovoluje pozvat na Taneční úterky pro naše seniorky.

Kluby pro seniory – akce – II. pololetí roku 2017

12.09.2017 09:26

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín pod záštitou místostarosty Tomáše Růžičky si dovoluje pozvat všechny své seniorky a seniory na akce, které se konají i mimo běžný program v Klubech seniorů města Kolín v II. polovině roku 2017:

Podpora sociální práce v obci Kolín a na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností

21.08.2017 15:41Aktualizováno

Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a naším městem Město Kolín a podané žádosti o finanční prostředky se město Kolín zapojilo do projektu Systémová podpora sociální práce v obcích ...

Desatero pro výběr domova pro seniory a domova se zvláštním režimem určené seniorům a jejich blízkým

21.08.2017 09:41Aktualizováno

Město Kolín pro své seniory a jejich blízké aktualizovalo společně s Životem 90 informační leták „Desatero pro výběr domova pro seniory“.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřad

11.08.2017 08:04Aktualizováno

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 11.08.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ ...

< 1 2 3 4 ... 5 >