Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Nabídka volného pracovního místa na dobu určitou „koordinátora projektů“ Odboru dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Kolín.

23.06.2017 08:00

Město Kolín přijme do pracovního poměru na dobu určitou „koordinátora projektů“ Odboru dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „investiční referent“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín.

23.06.2017 07:59

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících zemních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 22.06.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „investiční referent“ ...

Město Kolín přijme do pracovního poměru na dobu určitou interního auditora Městského úřadu Kolín

13.06.2017 09:51

Obecná charakteristika pozice: Komplexní výkon interního auditu obce s rozšířenou působností ve smyslu zákona o finanční kontrole. Sestavování plánu kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému, samostatné provádění kontrol, analýza rizikových oblastí ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín.

31.05.2017 14:45

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 01.06.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavební úřad.

31.05.2017 14:44

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 01.06.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent“ oddělení stavebního ...

Místní poplatky ze psů

03.03.2017 10:10

Místní poplatky ze psů se vybírají podle Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2011 o místním poplatku, která nabyla účinnosti dne 16.02.2011. Celé znění vyhlášky je na stránkách města www.mukolin.cz v sekci Samospráva – Právní přepisy města.

< 1 2 3 4 ... 5 >