Technologická centra obcí s rozšířenou působností | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Technologická centra obcí s rozšířenou působností

PDF E-mail Print

Informace o projektu Technologická centra obcí s rozšířenou působností – část I., II. a III.; ORP Kolín

 

Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast podpory:  6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název projektu:    Technologická centra obcí s rozšířenou působností - část I., II. a III.; ORP Kolín
Evidenční číslo ISPROFIN: 117D111001105
Registrační číslo projektu:  CZ.1.06/2.1.00/06.06876
Číslo smlouvy:    32383/2012-91/2
Název příjemce:   Město Kolín

 

Město Kolín podalo v roce 2010 žádost o dotaci na projekt Technologická centra obcí s rozšířenou působností – část I., II. a III.; ORP Kolín. Reagovalo tím na výzvu 06 Technologická centra a elektronické spisové služby v území, 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence vypsanou v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Tento projekt byl schválen na základě usnesení Zastupitelstva města Kolín ze dne 24. 5. 2010 pod číslem 440.

V březnu 2011 byl projekt schválen Ministerstvem vnitra pod číslem CZ.1.06/2.1.00/06.06876.

 

Cíle projektu:

1) vybudování technologického centra

Technologické centrum (TC) tvoří masivní, stabilní, konfigurovatelnou, bezpečnou a zároveň široce dostupnou technickou infrastrukturu, která je odolná vůči výpadkům, umožňuje provoz hlavních aplikací, informačních systémů i služeb, v režimu 12 hodin denně, 5 dní v týdnu s možnou integrací systémů, řízením a monitorováním.

Služby TC jsou určeny Městskému úřadu (MěÚ) Kolín, příspěvkovým organizacím (PO) obce s rozšířenou působností (ORP) Kolín a obcím v území ORP Kolín. TC slouží jako negarantované datové úložiště pro městský úřad, příspěvkové organizace města a obce v území ORP.

2) upgrade spisové služby MěÚ Kolín, poskytnutí hostované spisové služby PO města Kolína a obcím v ORP Kolín

Funkce systému (elektronické) spisové služby MěÚ Kolín, PO města Kolína a obcí v ORP Kolín, které se připojily k projektu, vyhovují zákonu 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zákonu 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

3) vnitřní integrace úřadu

Informační systém (IS) MěÚ je sjednocen a obohacen o prvky nutné k elektronické komunikaci s vnějšími IS (informační systém základních registrů, informační systém datových schránek) a aplikace umožňující efektivnější vykonávání agend MěÚ i vnitřní správu úřadu.

Projekt byl ukončen 31. 12. 2013 a cílů bylo dosaženo. Udržitelnost projektu je 5 let.

 

Náklady projektu:

Na nákladech projektu se zčásti podílí město Kolín (15 %), zbytek je dotován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

1) TC ORP Kolín

Předmětem smlouvy se společností AutoCont CZ a. s. bylo dodání a instalace technologie pro TC (např. motorgenerátor, záložní napájecí zdroj, RMS, servery, aktivní prvky, data storage, SAN včetně BackUp). Dodávka v hodnotě 2 896 127 Kč vč. DPH byla dokončena na konci května 2013.

2) Upgrade spisové služby ORP Kolín a pořízení hostované spisové služby pro PO ORP Kolín a obce v území ORP Kolín

Dle uzavřené smlouvy měla společnost VERA, spol. s r. o. dodat upgrade elektronické spisové služby pro MěÚ Kolín, hostovanou verzi el. spis. služby pro PO města Kolín (23 PO) a obce ve správním obvodu ORP Kolín (11 obcí), implementovat služby a proškolit uživatele. Dílo za 1 315 200 Kč vč. DPH bylo předáno k užívání v listopadu 2012.

3) Vnitřní integrace úřadu

Vnitřní integrace úřadu spočívala v dodání a udělení licence k užití agend programového vybavení Radnice VERA (Podpora jednání orgánů města a MěÚ, evidence úkolů, přehled o insolvenci plátců, komunikace se základními registry), dodání a udělení licence k webovému přístupu k datům v rámci poskytování informací o správě domů a bytů, k provozu modulu Měřiče a k submodulům týkajících se rozšíření digitalizací listin bytového hospodářství, implementace programového vybavení (instalace, zaškolení, zkušební provoz, konzultace) a poskytování technické podpory po dobu udržitelnosti projektu. Dodavatelem byla VERA, spol. s r. o., subdodavatelem společnost Braun Software, náklady dosáhly 885 332,80 Kč vč. DPH. Integrace byla dokončena v listopadu 2013.

4) Administrace projektu

Úkolem společnosti CTS corp., s. r. o. bylo a je vypracování žádosti o finanční podporu, poradenská činnost při organizaci výběrových řízení, administrace a monitorování projektu v období jeho realizace a doby udržitelnosti projektu. Odměna za tyto služby doposud byla 144 000 Kč vč. DPH. Do konce doby udržitelnosti bude společnosti zaplaceno ještě 156 000 Kč vč. DPH. (Tyto výdaje jsou tzv. nezpůsobilé – nevztahuje se na ně 85 % dotace, protože platba proběhne po dokončení projektu 31. 12. 2013, před koncem udržitelnosti projektu.)

 

Shrnutí:

datum zahájení projektu       8. 2. 2010
datum ukončení projektu 

31. 12. 2013

celkové výdaje              

5 396 658 Kč

způsobilé výdaje            5 240 658 Kč
nezpůsobilé výdaje           

156 000 Kč

výše dotace                  

4 454 559 Kč

poskytovatel dotace      

Evropské unie a Evropský fond pro regionální rozvoj

 


Poslední úprava: 31.01.2014 14:33:54, Radek Kajzar

Obrázky

32_logo_iop