Stavební agenda | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Stavební agenda

PDF E-mail Print

Informace pro stavebníky:

Stavební zákon byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb.

Účinnost novely je od 1.1.2018. V příloze je znění stavebního zákona od 1.1.2018.

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbám rodinných domů, které se od 1.1.2018  nekolaudují.

Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.

Územní rozhodování

Územní řízení, § 76 až 95 stavebního zákona

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, § 20 odst. 3) Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhované účely a byl doprovodně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci 12) Zákon č. 13/1997 Sb. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Územní souhlas, § 96 stavebního zákona

Vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí - § 96 stavebního zákona

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Stavební řád

Povolování a ohlašování staveb

Záměr stavebníka realizovat stavbu na ohlášení (§ 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona)

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), včetně jejich změn, a podle § 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (např. rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy)

Stavební povolení

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Povolování užívání stavby, kolaudace

Oznámení užívání stavby - § 120 stavebního zákona

Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa 41a), dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Podle § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1.1.2007, se u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tzn. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení změny v užívání stavby

Odstraňování staveb

Ohlášení odstranění stavby


Poslední úprava: 19.01.2018 12:18:39, Stanislav Studnička

Přílohy

1_Zadost_o_prideleni_ČP (273,2 kB) 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (71,0 kB) Stavební zákon ve znění od 1.1.2018 (674,1 kB) uzemni_pusobnost_odboru_vystavby_stavebni_urad (90,6 kB) uzemni_pusobnost_odboru_vystavby_stavebni_urad (30,5 kB)