Kulturní památky | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kulturní památky


Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad,

oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018

Středočeský kraj vydal Příručku pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Středočeského kraje.

Informace o dotacích na obnovu kulturních památek jsou uvedeny na webu Ministerstva kultury České republiky.

ODBORNÁ ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

 

Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

Obnova nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona

Ochrana archeologických nálezů při stavební činnosti

Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy

STAVEBNÍCI (DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA - stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby,) jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V současné době je dle vyjádření Archeologického ústavu a oprávněných organizací nutné považovat celé území středních Čech za území s archeologickými nálezy.

Záchranný archeologický výzkum nehradí pouze stavebník, který je fyzickou osobou a záchranný archeologický výzkum nebyl vyvolán jeho podnikáním.

1. Oznámit záměr provádět stavební činnost (stavbu) Archeologickému ústavu AV ČR

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Referát archeologické památkové péče
Letenská 4, 118 01 Praha 1

Formulář (Žádosti o stanovisko) k záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy.

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na: oznameni@arup.cas.cz, nebo poštou na kontaktní adresu:

Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

Weby: http://www.arup.cas.cz/?cat=682 a také  http://www.arup.cas.cz/?p=12665,

e-mail: oznameni@arup.cas.cz

2. Umožnit provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo jiné oprávněné organizaci

Kontakty na organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů najdete na webu

Archeologického ústavu akademie věd ČR: http://www.arup.cas.cz/?cat=640

Ministerstva kultury ČR: https://www.mkcr.cz/seznam-organizaci-opravnenych-k-provadeni-archeologickych-vyzkumu-278.html

Oprávněné organizace, které provádí archeologické výzkumy 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00  Praha:

http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/minimum-pro-stavebniky/,

http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/dulezite-dokumenty/,

e-mail: vyjadreni@uappsc.cz, oznameni@uappsc.cz

Archeolog pro okres Kolín:

Mgr. BENEŠ Zdeněk, 725 895 038, zdenek.benes@uappsc.cz

Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I:

http://www.muzeumkolin.cz/sluzby/archeologicka-pamatkova-pece/)

Bc. Matěj Forst, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I,

tel.: +420 321 723 841, mob.: +420 734 312 030,

e-mail: archeologie@muzeumkolin.cz

 

Podrobné informace o archeologii a ochraně nálezů lze nalézt na webu

Ministerstva kultury České republiky

https://www.mkcr.cz/archeologie-239.html

Krajského úřadu Středočeského kraje

http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/archeologie-a-pamatkova-pece;jsessionid=CACA49B6830BC0FD27DE3D4E9D62A1D4.liferay_s1

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1:

http://www.arup.cas.cz/?cat=682 

http://www.arup.cas.cz/?p=12665

Formulář (Žádosti o stanovisko) k záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00  Praha:

http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/minimum-pro-stavebniky/,

http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/dulezite-dokumenty/,

e-mail: vyjadreni@uappsc.cz, oznameni@uappsc.cz

Archeolog pro okres Kolín:

Mgr. BENEŠ Zdeněk, 725 895 038, zdenek.benes@uappsc.cz

Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I:

http://www.muzeumkolin.cz/sluzby/archeologicka-pamatkova-pece/)

Bc. Matěj Forst, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I,

tel.: +420 321 723 841, mob.: +420 734 312 030,

e-mail: archeologie@muzeumkolin.cz

Přílohy

1 VYHLÁŠKA program_podpora_obnovy_kul.pamatek_na_rok_2018 (46,2 kB) 2 Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2018-OPR (56,6 kB) 3 Opatření_účinnost_1.1.2018 (607,4 kB) 4 Opatreni účinnosti dnem 1. 1. 2015 (60,9 kB) 4 opatreni_ucinnost_dnem_1.1.2015 (27,0 kB) 5 zasady programu (241,3 kB) AUAV ČR žádost_o_vyjádření_k_záměru (60 kB) prirucka_KP2017_NAHLED (1,3 MB)