Kulturní památky | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kulturní památky


Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad

jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní památkovou péči ve správním obvodu města Kolín, obce s rozšířenou působností ve vztahu k vlastníkům kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů dále jen „památkový zákon“ prostřednictvím

oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad

 • Jana Pešíková, vedoucí oddělení

 • Ing. Jana Vyšanská, referentka památkové péče

Životní situace, které můžete řešit na odboru

1. Obnova kulturní památky,

2. Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy

Národní památkový ústav je ODBORNÁ ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, která zajišťuje odbornou pomoc pro vlastníky kulturních památek a vlastníky nemovitostí v památkově chráněných územích

Informace o evidenci kulturních památek naleznete u nemovitostí v katastru nemovitostí kde je uveden způsob ochrany nemovitosti (nemovitá kulturní památka, nemovitá národní kulturní památky nebo památkově chráněné území). Další informace naleznete v památkovém katalogu  http://pamatkovykatalog.cz/.

Další návody na řešení životních situací

jsou uvedeny na webu Ministerstva Kultury - https://www.mkcr.cz/navody-pro-reseni-zivotnich-situaci-291.html

 • Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, odbor památkové péče,

 • tel. ústředna: 257 085 111,  epodatelna@mkcr.cz informace o kulturních památkách

 

PŘÍRUČKY PRO VLASTNÍKY KULTURNÍCH PAMÁTEK - ODKAZY

Další informace o ochraně památek:

1. Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1

2. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 - Žižkov

3. Ministerstvo kultury ČR - odkaz památková péče

 • Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, odbor památkové péče,

 • tel. ústředna: 257 085 111,  epodatelna@mkcr.cz informace o kulturních památkách

4. Krajský úřad Středočeského kraje – informace o kulturních památkách

 • Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury památkové péče, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy

v odkaze archeologie a památková péče kde naleznete vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, že nutné považovat území středních Čech na území s archeologickými nálezy - odkaz - archeologie.

STAVEBNÍCI (DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA - stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby,) jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Záchranný archeologický výzkum nehradí pouze stavebník, který je fyzickou osobou a záchranný archeologický výzkum nebyl vyvolán jeho podnikáním.

1. Oznámit záměr provádět stavební činnost (stavbu) Archeologickému ústavu AV ČR

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1

2. Umožnit provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo jiné oprávněné organizaci

 

Kontakty na organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů najdete na webu

http://www.arup.cas.cz/?cat=640

Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v okrese Kolín

1. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00  Praha - odkaz pro stavebníky,

2. Regionální muzeum v Kolíně - http://www.muzeumkolin.cz/sluzby/archeologicka-pamatkova-pece/

 • Mgr. Simona Bubeníková, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I 
 • tel.: +420 321 723 841, mob.: +420 734 312 030 
 • e-mail: archeologie@muzeumkolin.cz

 

Podrobné informace pro stavebníky o archeologii a ochraně nálezů lze nalézt na webu

Ústav archeologické památkové péče středních Čech - odkaz

Regionální muzeum v Kolíně - odkaz

Středočeského kraje - odkaz

Ministerstva kultury - odkaz

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

§ 14 Obnova kulturních památek

 (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

 (2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).

 (3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

 (4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav 1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče 9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami 1), umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu. V souladu se závazným stanoviskem uvedených správních orgánů rozhoduje stavební úřad také ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona.

 (5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě stavbu, změnu stavby, terénní úpravy 1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu.

 (6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.

 (7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.

 (8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických  výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

 (9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.

 (10) Podrobnosti o podmínkách pro dokumentaci obnovy a pro provádění obnovy kulturních památek stanoví obecně závazný právní předpis.

 ------------------------------------------------------------------

 1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 9) Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.

§ 29 Obecní úřad obce s rozšířenou působností

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 a) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,

 b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko 2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů 19),

c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,

 d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,

 e) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,

f) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,

 g) vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče 1),

 h) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,

 i) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.

(4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

19) Například zákon č. 183/2006 Sb.

§ 22  Provádění archeologických výzkumů

 (1) Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny.

(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

 

§ 23  Archeologické nálezy

 (1) Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

 (2) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

(3) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

 (4) Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2, má nálezce právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě rozhodne a náhradu poskytne krajský úřad. Podrobnosti o podmínkách pro poskytování odměny a náhrady nálezci stanoví obecně závazný právní předpis.

 (5) O archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí zvláštní předpisy. 1)

-----------------------------------------------------------------

 1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

 •  

 

Památkově chráněná území ve správním obvodu Městského úřadu Kolín, obce s rozšířenou působností

 • Kolín, městská památková rezervace - odkaz

 • Kolín, ochranné pásmo vily čp. 249, Kolín IV - odkaz

 • Kouřim, městská památková zóna - odkaz

 • Týnec nad Labem, městská památková zóna - odkaz

 • Červené Pečky, ochranné pásmo zámku a obce - odkaz

 • Hradenín, ochranné pásmo tvrze - odkaz

 • Velim, ochranné pásmo pravěkého hradiště Skalka - odkaz

Další informace pro vlastníky kulturních památek:

Ministerstvo kultury ČR - odkaz památková péče

Přílohy

ARUAVžádost_o_vyjádření_k_záměru1 (4) (262,5 kB) STČOznámení-o-zahájení-zemních-prací-1 (1) (234,5 kB) Oznameni_stavebniho_zameru RMK (463,5 kB) Brozura-vlastnika-kulturni-pamatky-MT-OK_1 (354,5 kB) formulař památky SU KOLÍN (74,5 kB) formulář nepamatky SU KOLÍN (79,2 kB) formulář restaurování SU KOLÍN (75,9 kB) AUAV ČR žádost_o_vyjádření_k_záměru (60 kB) prirucka_KP2017_NAHLED (1,3 MB)