Problematika závislostí, drogová problematika | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Problematika závislostí, drogová problematika


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Problematika závislostí, drogová problematika
 4. Základní informace k životní situaci
  Protidrogová problematika je zahrnuta např. v následujících životních situacích:
  - poradenství v rámci protidrogové prevence,
  - poradenství uživatelům návykových látek,
  - poradenství rodinným příslušníkům uživatelů návykových látek,
  - zprostředkování odborné pomoci problémovým uživatelům návykových látek v zařízeních, státních a nestátních, které se touto problematikou zabývají.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoby, kterých se problematika dotýká – osoba, která má problém se zneužíváním, ale i rodiče, příbuzní, kteří chtějí dané osobě pomoci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Osobní návštěva, v obecné rovině je možné dotazovat se i telefonicky
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  - oslovit protidrogového koordinátora a požádat o pomoc v řešení konkrétní životní situace, oslovit kurátora, případně další pracovníky odd. sociální péče a zdravotnictví
  - adresa - Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 45, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální péče a zdravotnictví
  - osobní návštěva oddělení - Bc. Klára Dostálová, tel. 321 748 274, e-mail: klara.dostalova@mukolin.cz, příp. ostatní pracovníci viz stránky úřadu - http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín,  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální péče a zdravotnictví,
  Karlovo nám. 45, budova B, 2. patro
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. patro 
  S kým:
  protidrogový koordinátor, kurátor pro dospělé, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a zdravotnictví, budova B, 2. patro, č. dveří 215
  Kdy:
  v pracovní době úřadu – v úředních dnech, mimo tyto dny po předchozí domluvě
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Dosažitelné osobní doklady (platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost), dle potřeby další doklady, které budou vyžádány po konzultaci s ohledem na řešenou situaci. Nemáte-li občanský průkaz, pomůžeme Vám jej vyřídit. Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Na vyřízení konkrétní životní situace se dle potřeby podílí státní a nestátní organizace, které se zabývají primární, sekundární, terciární protidrogovou prevencí a následnou péčí o klienta.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz, socialni.odbor@mukolin.cz, klara.dostalova@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozd. předpisů
  zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Při výkonu poradenské činnosti nejsou stanoveny žádné sankce. Za správní delikt ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb. lze uložit sankce dle § 24 téhož zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  1. Kde mohu získat základní informace o svém problému? - Státní, nestátní organizace, event. zdravotnická  i  nezdravotnická zařízení  dle potřeby a přání žadatele.
  2. Mohu se poradit osobně (klient/rodinný příslušník) s protidrogovým koordinátorem? - Ano, po předchozí domluvě.
  3. Zprostředkuje protidrogový koordinátor kontakt žadatele se zařízením, které se zabývá problémem užívání návykových látek? - Ano
  4. Existují ve městě Kolíně i nestátní organizace, které se problémem užívání návykových látek zabývají? - Ano
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  - Internetové stránky organizací, které se protidrogovou prevencí zabývají, dále informace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, příslušné rezorty (MV, MZ, MPSV, MŠMT)
  - Občanské sdružení Prostor, Na Pustině, 1068, Kolín II, www.os-prostor.cz
  - Probační a mediační služba, www.pmscr.cz
  - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Školská 60, Kolín IV http://www.poradna-rakovnik.cz/index.php?stranka=odborne-poradenstvi-detasovana-pracoviste-kolin
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Problémy v rodině, ohrožení sociálním vyloučením, hmotná nouze - s těmito problémy se lze obracet také na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Klára Dostálová - http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/283284-klara-dostalova.html
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.10.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.10.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání.