Ohrožení sociálním vyloučením | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ohrožení sociálním vyloučením


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohrožení sociálním vyloučením
 4. Základní informace k životní situaci
  - neschopnost řešit obtížné sociální situace svými silami či pomocí okruhu blízkých osob společensky přijatelným způsobem, zabránění sociálnímu vyloučení
  - pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením – osoby ve výkonu trestu, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti aj.
  - těmto osobám je poskytováno poradenství, pomoc v hledání řešení životních situací, spolupráce s jejich rodinami, dalšími zúčastněnými orgány a organizacemi, případně ubytování na přechodnou dobu
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V případě ohrožení sociálním vyloučením se na úřad obrací přímo zúčastněné osoby    (občané s trvalým pobytem na území ČR a občané EU), ale i zainteresované organizace, věznice, orgány činné v trestním řízení aj.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Osoba ohrožená se obrátí na kurátora a požádá o pomoc či poradenství, případně jiné zúčastněné osoby či organizace upozorní na situaci ohrožené osoby.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Ochotou spolupracovat se sociálním kurátorem, písemnou či ústní žádostí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  - Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. poschodí,
  - ve věci osob ohrožených sociálním vyloučením je třeba, aby  občan měl trvalé bydliště  ve správním obvodě města jako obce s pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností viz http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. poschodí
  S kým:
  s pracovnicí oddělení sociální péče a zdravotnictví, kontakty viz adresář úřadu, kontakty viz adresář úřadu, http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/
  Kdy:
  v pracovní době úřadu – v úředních dnech, mimo tyto dny po předchozí domluvě
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Dosažitelné osobní doklady (platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost), dle potřeby další doklady, které budou vyžádány po konzultaci s ohledem na řešenou situaci. Nemáte-li občanský průkaz, pomůžeme Vám jej vyřídit. Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poradenská pomoc je poskytována bezplatně.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  spolupráce s kurátorem,  doložení požadovaných dokladů
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz, socialni.odbor@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62334&nr=108~2F2006&rpp=15#local-content)
 18. Jaké jsou související předpisy
  - Občanský zákoník
  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
  Směřují k řešení situací osob ve vážné sociální krizi a tísni, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních zařízení, osoby závislé na návykových látkách atd.
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  - internetové stránky MPSV ČR http://www.mpsv.cz
  - vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách,  www.juristic.cz
  - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Školská 60, Kolín IV
  - Občanské sdružení Prostor, Na Pustině 1068, Kolín II, http://www.prostor-plus.cz/
  - Probační a mediační služba, www.pmscr.cz
  - Občanská poradna Nymburk, Na Pustině 1068, Kolín II, www.opnymburk.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  - nezaměstnanost – Kontaktní pracoviště Krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami, sídlo v ul. Kutnohorská 39, Kolín IV
  - finanční problémy - Kontaktní pracoviště Krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami, sídlo v ul. Karlovo nám. 45, Kolín I, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi
  -  Portál veřejné správy ČR https://portal.gov.cz/portal/obcan/
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Klára Dostálová - http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/283284-klara-dostalova.html
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.