Žádost o ověření pravosti podpisu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o ověření pravosti podpisu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o ověření pravosti podpisu (legalizace)
 4. Základní informace k životní situaci
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákon o ověřování neřeší procesní způsobilost žadatele, vychází se tedy z obecného vymezení (§ 31 - 36 občanského zákoníku).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel podepíše listinu před ověřujícím úředníkem nebo uzná podpis na přinesené listině před ověřujícím úředníkem za vlastní. Ověřující úředník následně opatří listinu ověřovací doložkou.
  Legalizace se neprovede
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Viz. odst. 6
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Legalizaci provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady (ty obecní úřady, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu o ověřování (viz. odst. 17 a 18), újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Žadatel se dostaví na některý z těchto úřadů, případně požádá některý z těchto úřadů o možnost legalizovat podpis na jiném vhodném místě (pouze ze závažných důvodů).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  • Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I,
  • Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I.
  S kým:
  • odbor správních činností a přestupků, objekt bývalého okresního úřadu, budova A, přízemí, kancelář evidence obyvatel, referentka vidimace a legalizace,
  • Czech POINT, Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, budova radnice, přízemí, referentky vidimace a legalizace.
  Kdy:
  Úřední hodiny OSČP
  Úřední hodiny Czech POINT
   
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel o legalizaci je povinen předložit:
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Není předepsaný formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Žadatel zaplatí 30 Kč za každý ověřený podpis.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně, tj. ihned
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou další dotčené osoby.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Není možné požádat prostřednictvím elektronické podatelny.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti legalizaci se nelze odvolat.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny sankce.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Legalizaci podpisu provádí také notář dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, a velitel lodě dle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků
 26. Kontaktní osoba
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  07.03.2014
 29. Datum konce platnosti popisu
  není známo
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -