Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály


Do formuláře, který je vydán na základě ustanovení § 196 odst. 1 stavebního zákona, doplňte adresu: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

1 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby (328,0 kB) 2 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi (321,1 kB) 3 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi (598,4 kB) 4 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku (372,7 kB) 5 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochranem-pasmu (369,6 kB) 6 Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni (570,1 kB) 7 Oznameni-zameru (447,8 kB) 8 Ohlaseni-stavby (385,7 kB) 9 Zadost-o-stavebni-povoleni (245,4 kB) 10 Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora (374,6 kB) 12 Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu (541,9 kB) 13 Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby (404,9 kB) 14 Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby (230,3 kB) 15 Ohlaseni-odstraneni (369,5 kB) 16 Spolecne-oznameni-zameru (460,3 kB) 1 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby (405,2 kB) 2 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi (393,9 kB) 3 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi (381,1 kB) 4 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku (390,8 kB) 5 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochranem-pasmu (374,3 kB) 6 Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni (448,0 kB) 7 Oznameni-zameru (381,1 kB) 8 Ohlaseni-stavby (408,3 kB) 9 Zadost-o-stavebni-povoleni (381,3 kB) 10 Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora (363,4 kB) 12 Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu (378,1 kB) 13 Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby (375,4 kB) 14 Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby (369,8 kB) 15 Ohlaseni-odstraneni (364,1 kB) 16 Spolecne-oznameni-zameru (408,3 kB)

Novela stavebního zákona 2017

15.12.2017: Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě (51,3 kB) polatky od 1.1.2018 (99,3 kB) STAVEBNÍ ZÁKON ÚČINNOST OD 1.1.2018 (693,4 kB)

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

• nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu
• pořídit fotodokumentaci stavu stavby
• vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

Pokud se jedná o obnovu stavby, která je v souladu s posledním povoleným a kolaudovaným stavem, pak stavební úřad provede prohlídku na místě a vydá sdělení, že proti obnově nemá námitek.
Bez písemného souhlasu stavebního úřadu není možné započít s obnovou stavby.

V případě poškození objektu nebo sesuvu zeminy kontaktujte stavební úřad, který zajistí prohlídku místa 

formular_ohlaseni_obnova_pohroma (66,5 kB)

§ 190 odst. 4 SZ:

U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2007) se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů. - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 76 zákona č. 50/1976 Sb.,a § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., (staveb pravomocně povolených před 1.1.2007)
 

navrh_na_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti (63,5 kB)

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

7 Oznameni-zameru (447,8 kB) 7 Oznameni-zameru (381,1 kB)

Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle § 105 (dále jen "společné oznámení záměru"), vydá stavební úřad společný souhlas, za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a 105. Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.

Uvedeným společným souhlasem stavební úřad stavbu umístí a povolí.

16 Spolecne-oznameni-zameru (460,3 kB) 16 Spolecne-oznameni-zameru (408,3 kB)

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbě rodinného domu, které se od 1.1.2018  nekolaudují.

 

žádost o přidělení čp. novostavba GDPR (32,5 kB) žádost o stanovení čísla domovního GDPR (36 kB)