Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály


Do formuláře, který je vydán na základě ustanovení § 196 odst. 1 stavebního zákona, doplňte adresu: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.

2A_§ 94j a 94q zadost_o_vydani_spolecneho_povoleni (448,0 kB) 2A_§ 96 Územní souhlas (381,1 kB) 2A_§ 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (408,3 kB) 2B_§ 86 zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby (405,2 kB) 2B_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi (381,1 kB) 2C_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku (390,8 kB) 2C_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi (393,9 kB) 3_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochranem_pasmu (374,3 kB) 4_§ 104 ohlaseni_stavby (408,3 kB) 4_§ 110 zadost_o_stavebni_povoleni (381,3 kB) 4_§ 117 oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora (363,4 kB) 5_§ 119 oznámení dokončení stavby SU KOLÍN (57,8 kB) 5_§ 119 přidělení čp. K DOKONČENÉ NOVÉ STAVBĚ SU KOLÍN (55,6 kB) 5_§ 122 zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu (378,1 kB) 5_§ 123 zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby (375,4 kB) 5_§ 125 pasport stavby SU KOLÍN (58,3 kB) 5_§ 127 oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby (369,8 kB) 5_§ 127 oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby (369,8 kB) 5_§ 190 návrh na vydání kolauadační rozhodnutí u STAVBY POVOLENÉ DO 31.12.2006 SU KOLÍN (58,0 kB) 6_§ 128 ohlaseni_odstraneni (364,1 kB) 1a_zadost_o_KOORDINOVANE_ZS_su (106,2 kB) 4d_ohlaseni_obnovy_po_zivelne_pohrome_su (73,6 kB) 1_zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_su (89,6 kB)

Správní obvod odboru výstavby – stavební úřad

A. Správní obvod obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, jedná se o:

  • Město Kolín a jeho katastrální území: Kolín, Sendražice u Kolína, Štítary u Kolína, Zibohlavy (rozhoduje po konzultaci s architektem města Kolína),
  • Městys Červené Pečky,
  • obce: Břežany I, Býchory, Dománovice, Grunta, Jestřábí Lhota, Kbel, Konárovice, Kořenice, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lošany, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radovesnice I, Ratboř, Starý Kolín, Tři Dvory, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna.

B. Správní obvod orgánu státní památkové péče, vyvlastňovacího úřadu, na úseku válečných hrobů, koordinovaného stanoviska a na úseku staveb kde řízení je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tj. odbor výstavby – stavební úřad, jedná se o:

Správní obvod města Kolín jako obce s rozšířenou působností, který tvoří obce Barchovice, Bečváry, Bělušice, Břežany I, Býchory, Cerhenice, Církvice, Červené Pečky, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Choťovice, Chotutice, Jestřabí Lhota, Kbel, Klášterní Skalice, Kolín, Konárovice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Krychnov, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, Pňov-Předhradí, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Skvrňov, Starý Kolín, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Vrbčany, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žehuň, Žiželice.

C. Rozhodování o číslech popisných, evidenčních a orientačních v Kolíně tj. Kolín I až Kolín VI, Sendražice, Šťáralka, Šťítary, Zibohlavy

ORP Kolín mapa správního obvodu (35,8 kB) Správní obvod odboru výstavby (108,1 kB)

Novela stavebního zákona 2017

15.12.2017: Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě (51,3 kB) polatky od 1.1.2018 (99,3 kB) STAVEBNÍ ZÁKON ÚČINNOST OD 1.1.2018 (693,4 kB)

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

• nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu
• pořídit fotodokumentaci stavu stavby
• vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

Pokud se jedná o obnovu stavby, která je v souladu s posledním povoleným a kolaudovaným stavem, pak stavební úřad provede prohlídku na místě a vydá sdělení, že proti obnově nemá námitek.
Bez písemného souhlasu stavebního úřadu není možné započít s obnovou stavby.

V případě poškození objektu nebo sesuvu zeminy kontaktujte stavební úřad, který zajistí prohlídku místa 

4_§ 177 formular_ohlaseni_obnova_pohroma (73,6 kB)

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

2A_§ 96 Územní souhlas (381,1 kB)

Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle § 105 (dále jen "společné oznámení záměru"), vydá stavební úřad společný souhlas, za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a 105. Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.

Uvedeným společným souhlasem stavební úřad stavbu umístí a povolí.

2A_§ 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (408,3 kB)

Památková ochrana ve správním území Kolín, obce s rozšířenou působností – památkový katalog, http://pamatkovykatalog.cz/

Kolín 

  • areál kostela sv. Bartoloměje, národní kulturní památka - odkaz

  • městská památková rezervace - odkaz

  • Kolín IV, ochranné pásmo vily čp. 249, Kolín IV - odkaz

Kouřim, městská památková zóna - odkaz

Týnec nad Labem, městská památková zóna - odkaz

Červené Pečky, ochranné pásmo zámku a obce - odkaz

Hradenín, ochranné pásmo tvrze - odkaz

Velim, ochranné pásmo pravěkého hradiště Skalka - odkaz

restaurovani (71,9 kB) nepamatka (84,9 kB) pamatka (71,6 kB)