§ 86 SZ Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

§ 86 SZ Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 4. Základní informace k životní situaci
  Záměr investora realizovat záměr tj. umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí, které vydává stavební úřad – musí předcházet vydání stavebního povolení.
  V územním řízení se rozhoduje o:
  a) umístění stavby
  b) změně využití území
  c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  d) dělení nebo scelování pozemků
  e) ochranném pásmu
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.
  Žadatel, v jehož zájmu je umístit stavbu, měnit území, měnit stavbu, dělit či scelovat pozemky s vlastnickým právem či jiným právem k nemovitosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 86 stavebního zákona a dokumentaci, jejíž rozsah je předepsány vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  a) zjistit, zda záměr je v souladu s územním plánem
  b) žádost o podání územně plánovací informace dle vyhl. č. 503/2006 Sb. příl. č. 1,2
  c) žádost o vydání ÚR a přiložit projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhl. č. 503/2006 Sb. doplněnou o stanoviska dotčených orgánů příp. koordinovaným stanoviskem (dle předmětu žádosti)
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři včetně stanovených příloh
   v příloze č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb v případě ÚR o umístění stavby, změně stavby
   v příloze č. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb. o změně využití území
   v příloze č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb. o dělení nebo scelování pozemků
   v příloze č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb. o ochranném pásmu
  Žadatel může konzultovat záměr, podmínky a vyplnění oznámení s odborným pracovníkem stavebního úřadu
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Přílohy žádosti o územní rozhodnutí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb – příloha č. 3
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K oznámení záměru žadatel připojí
  a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založením smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,
  b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
  c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
  d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,
  e) souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být požadovaným záměrem přímo dotčeno. Tyto souhlasy musí být vyznačené rovněž v situačním výkresu.
  b)
  Obsahové náležitosti žádosti o územní rozhodnutí stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. – příloha č. 3
  Viz odkaz na formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

  Viz ceník

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§71). Informace je možné vydat do 30 dnů, územní rozhodnutí 90 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníky územního řízení jsou
  a)žadatel
  b)obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
  Účastníky územního řízení jsou dále
  a)vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d)
  b)osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
  c)osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
  d)společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu

  Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo stavebním úřadem nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnosti nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání nelze učinit elektronicky
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení.
  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgány na náklady účastníka.–
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
 21. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi k novému stavebnímu zákonu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – http://www.mmr.cz/index.php?show=001025020
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00) a nebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  Březen 2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje – Postup pro umisťování, povolování a užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací – tabulka
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  - Schémata procesních postupů na úseku územního rozhodování – Grafické znázornění procesních postupů při vedení územního řízení, zjednodušeného územního řízení a při vydávání územního souhlasu –
  http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/UZEMNI_PLANOVANI_STAVEBNI_RAD/Informace_Udalosti_UPSR/080208_uzemni_souhlas_1
  - Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a postupy při jejich umisťování, povolování a užívání – Metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
  http://old.mmr.cz/upload/files/uzemni%20a%20stav.rad/Postupy_pri_povolovani_staveb_uprava.pdf
Žadost o vydaní rozhodnutí o umístění stavby (10 kB)