§ 86 SZ Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

§ 86 SZ Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků


základní informace | rozšířené informace | úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 4. Základní informace k životní situaci
  Vydání rozhodnutí podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Další požadavky jsou stanoveny § 20 odst. 3) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, citace „Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhované účely a byl doprovodně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci 12)“ - Zákon č. 13/1997 Sb. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o vydání rozhodnutí lze učinit na formuláři, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři.
  Žadatel může konzultovat záměr, podmínky a vyplnění žádosti s odborným referentem stavebního úřadu.
  Žadatel podá stavebnímu úřadu písemný formulář, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Přílohy žádosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. – příloha č. 4, část B.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 503/2006 Sb.
  Viz odkaz na formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky za vydání rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

  Viz ceník

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§71).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníky územního řízení jsou
  a)žadatel
  b)obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
  Účastníky územního řízení jsou dále
  a)vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d)
  b)osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
  c)osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
  d)společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu

  Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti, vyzve stavební úřad stavebníka k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání nelze učinit elektronicky
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení.
  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgány na náklady účastníka
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
 21. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi k novému stavebnímu zákonu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – http://www.mmr.cz/index.php?show=001025020
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00) a nebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  Březen 2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje – Postup pro umisťování, povolování a užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací – tabulka
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Schémata procesních postupů na úseku územního rozhodování – Grafické znázornění procesních postupů při vedení územního řízení, zjednodušeného územního řízení a při vydávání územního souhlasu
  http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/UZEMNI_PLANOVANI_STAVEBNI_RAD/Informace_Udalosti_UPSR/080208_uzemni_souhlas_1
  Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a postupy při jejich umisťování, povolování a užívání – Metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
  http://old.mmr.cz/upload/files/uzemni%20a%20stav.rad/Postupy_pri_povolovani_staveb_uprava.pdf
4_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku (217,4 kB)