§ 96 SZ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU územní souhlas - místo územního rozhodnutí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 96 SZ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU územní souhlas - místo územního rozhodnutí


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí - § 96 stavebního zákona
 4. Základní informace k životní situaci
  Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.
  Žadatel, který má záměr realizovat stavbu nebo zařízení, jejich změny s vlastnickým právem či jiným právem k pozemku anebo ke stavbě.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení oznamovatel připojí
  a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
  b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
  c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
  d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
  e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
  Stavební úřad může vydat územní souhlas, a to na základě oznámení žadatele o záměru na předepsaném formuláři podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na předepsaném formuláři.
  A) Žadatel může konzultovat záměr podmínky a vyplnění oznámení konzultovat s odborným referentem stavebního úřadu
  B) Žadatel podá stavebnímu úřadu ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v Příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K oznámení záměru žadatel připojí
  a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3 stavebního zákona,
  b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
  c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
  d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
  e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
  Viz odkaz na formulář.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatních. Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.
  viz Poplatky
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li záměr úplný a v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a opatří situační výkres ověřovací doložkou.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání lze učinit elektronicky
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  Územní plán obce, kde má být stavba a nebo záměr realizována. Vyhláška č. 501/2006 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
 21. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi k novému stavebnímu zákonu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
 22. Další informace
  Můžete se obrátit na Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00), anebo po telefonické dohodě na tel.č.: 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení stavby
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel: 321 748 230
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2013
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  Březen 2013
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje – 
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -
  Ústav územního rozvoje Brno -
2a_96_uzemni_souhlas (381,1 kB)