§ 105 SZ OHLÁŠENÍ STAVBY (§ 104 až 107 stavebního zákona) | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

§ 105 SZ OHLÁŠENÍ STAVBY (§ 104 až 107 stavebního zákona)


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Záměr stavebníka realizovat stavbu na ohlášení (§ 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona)
 4. Základní informace k životní situaci
  Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací uvedených v § 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon)

  Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
  a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
  b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
  c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
  d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
  e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
  f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
  g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
  h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
  i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
  j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
  k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11).

  (2) Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník pozemku nebo stavby, který má záměr realizovat novou stavbu, změny stávající stavby tj. nástavbu, přístavbu, stavební úpravy a nebo změnu stavby před dokončením.
  Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.

 5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce. .
  K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k vyhlášce č.503/2006 Sb.
 6. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři včetně stanovených příloh.
 7. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 9. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Přílohy žádosti o ohlášení stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006  Sb. – příloha č. 8

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Obsahové náležitostí žádosti o ohlášení stavby stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. Viz odkaz na formulář

 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou  na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.
  Viz Poplatky
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  1. stavebník
  2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
  3. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem
  4. vlastník stavby, na níž má být provedena změna
  5. vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich
  6. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání nelze učinit elektronicky
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
 16. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004, správní řád
  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Vyhláška č. 503/2006 Sb.,
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
 19. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi k novému stavebnímu zákonu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
 20. Další informace
  Pro další informace se můžete obrátit na Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace na stavebním úřadu v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00), anebo po telefonické dohodě na č. 321 748 287 a 321 748 231. Na jednoduché dotazy odpovíme e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Oznámení o užívání stavby
 23. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 24. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2013
 26. Popis byl naposledy aktualizován
  7/2011
 27. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje –
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
   
8-Ohlaseni-stavby (218,2 kB) 8-Ohlaseni-stavby (215,0 kB)