§ 110 SZ ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ, stavbu lze provés na základě stavebního povolení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 110 SZ ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ, stavbu lze provés na základě stavebního povolení


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

1. Identifikační číslo

2. Kód

SÚ StP
3. Pojmenování (název) životní situace
Provední stavby na základě stavebního povolení

4. Základní informace k životní situaci
Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník pozemku nebo stavby.
6.Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném formuláři.
K žádosti stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen "doklad o právu"),
b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,
c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,
d) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy 4),
e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

(3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

6. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny
- v příloháze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Žádost se podává v podatelně MěÚ Kolín nebo v podatelně SÚ.

7.Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I
8.Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I (SÚ)
S kým: odborným referentem stavebního úřadu
Kdy: v úředních hodinách stavebního úřadu tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.
9.Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář žádosti ve všech bodech žádosti a předepsané přílohy.
10.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře :
Tištěné formulář je k dispozici na odboru výstavby – stavební úřad
11.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Viz Poplatky
12.Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 až 60 dnů
13.Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem stavebního řízení je pouze
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

14.Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-
15.Elektronická služba, kterou lze využít
-
16.Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění
17.Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 503/2006 Sb., Vyhláška č . 268/2009 Sb., Vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
18.Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u stavebního úřadu
19.Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
20.Nejčastější dotazy
-
21.Další informace
-
22.Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00), a nebo po telefonické dohodě na č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
23.Související životní situace a návody, jak je řešit
Ú
zemní řízení
24.Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor výstavby – stavební úřad
25.Kontaktní osoba
Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel 321 748 230
26.Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
3. 2013
27.Popis byl naposledy aktualizován
7. 2013
28.Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
29.Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-

 

4_§ 110 zadost_o_stavebni_povoleni (381,3 kB)