§ 117 SZ Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 117 SZ Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 4. Základní informace k životní situaci
  Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který posoudil projektovou dokumentaci stavby a k oznámení připojil
  a) certifikát autorizovaného inspektora, ne starší 3 měsíců,
  b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem,
  c) plán kontrolních prohlídek,
  d) doklad o právu stavebníka podle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona,
  e) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
  f) souhlasy osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, s oznamovaným stavebním záměrem, včetně souhlasů vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebníkem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámení stavby lze učinit na formuláři, který je přílohou č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním oznámení na předepsaném formuláři.
  Žadatel může konzultovat záměr, podmínky a vyplnění oznámení s odborným referentem stavebního úřadu
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Přílohy žádosti o oznámení jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. – příloha č. 10, část B.
  Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem a certifikát a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Obsahové náležitosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb.
  Viz odkaz na formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky za vydání rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.
  Viz ceník
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§71).
  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Autorizovaný inspektor stanoví okruh účastníků stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona. Souhlas osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona se stavbou musí být vyznačen v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby.
 14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti, vyzve stavební úřad stavebníka k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu
 15. Elektronická služba, kterou lze využít
 16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 17. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou tyto osoby podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen; k jiným námitkám se nepřihlíží.
 19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
 20. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje –
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
 21. Další informace
 22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00–17:00), anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 23. Související životní situace a návody, jak je řešit
 24. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 25. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1/2013
 27. Popis byl naposledy aktualizován
  7/2013
 28. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje –
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
   
4_§ 117 oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora (363,4 kB)