§ 127 SZ Oznámení změny v užívání stavby | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 127 SZ Oznámení změny v užívání stavby


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Oznámení změny v užívání stavby
 4. Základní informace k životní situaci
  Oznámení změny v užívání stavby podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel může být vlastník stavby, nebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámení změny v užívání stavby lze učinit na formuláři, který je přílohou č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním oznámení změny v užívání stavby na předepsaném formuláři.
  Žadatel může konzultovat záměr podmínky a vyplnění oznámení konzultovat s odborným referentem stavebního řádu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Přílohy žádosti o oznámení změny v užívání stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. – příloha č. 14, část B.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Obsahové náležitosti oznámení o změny v užívání stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb.
  Viz odkaz na formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  500,- Kč.
  Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).
 13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -
 14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
 15. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání nelze učinit elektronicky.
 16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 17. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 503/2006 Sb., 
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení.
  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgány na náklady účastníka
 19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
 20. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje –
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
 21. Další informace
 22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00–17:00) anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 23. Související životní situace a návody, jak je řešit
 24. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 25. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2013
 27. Popis byl naposledy aktualizován
  7/2013
 28. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje – 
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
5_§ 127 oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby (369,8 kB)