§ 122 SZ Žádost o vydání kolaudačního souhlasu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

§ 122 SZ Žádost o vydání kolaudačního souhlasu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 4. Základní informace k životní situaci
  Dle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění „ Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce
  Žadatel, tj. stavebník, který má záměr provést stavbu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na formuláři stanoveném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - příloha č. 5 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou
  Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 526/2006 Sb.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb, příloha č. 5
  Viz odkaz na formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§71).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení podle ust. § 122 odst. 4 stavebního zákona je stavebník vlastník stavby a popřípadě budoucí uživatel stavby.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti, případně stavební úřad zjistí, že v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, či projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, vyzve stavebníka k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání nelze učinit elektronicky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Lze přezkoumat podle ustanovení § 156 správního řádu
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
  Dle § 178 stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že dle odst. 1 písm. m) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (§ 126 odst. 1). Za přestupek podle § 181 odst. 1 písm. l) lze uložit pokutu do 1 000 000 ,- Kč.
  Dle § 180 stavebního zákona se právnická nebo podnikající osoba dopustí přestupku tím, že dle odst. 1 písm. m) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (§ 126 odst. 1). Za přestupek podle § 181 odst. 1 písm. l) lze uložit pokutu do 1 000 000 ,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi k novému stavebnímu zákonu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – http://www.mmr.cz/index.php?show=001025020
 22. Další informace
  Pro další informace se můžete obrátit na Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00) anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení
  Stavební povolení
  Oznámení o užívání stavby
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  Březen 2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje – Postup pro umisťování, povolování a užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací – tabulka
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  - Schémata procesních postupů na úseku územního rozhodování – Grafické znázornění procesních postupů při vedení územního řízení, zjednodušeného územního řízení a při vydávání územního souhlasu –
  http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/UZEMNI_PLANOVANI_STAVEBNI_RAD/Informace_Udalosti_UPSR/080208_uzemni_souhlas_1

  - Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a postupy při jejich umisťování, povolování a užívání – Metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
  http://old.mmr.cz/upload/files/uzemni%20a%20stav.rad/Postupy_pri_povolovani_staveb_uprava.pdf

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (97 kB)