§ 190 SZ Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, staveb pravomocně povolených před 1.1.2007 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 190 SZ Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, staveb pravomocně povolených před 1.1.2007


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
 4. Základní informace k životní situaci
  Dokončenou stavbu pravomocně povolenou přede 1.1.2007, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka nebo jeho právního nástupce. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  -
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Návrh na kolaudaci stavby se podává písemně. V návrhu musí být uveden předpokládaný termín dokončení stavby.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
  2) dokumentace skutečného provedení stavby
  3) u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
  4) geometrický plán; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb,
  5) u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů,
  6) doklady o jednání s dotčenými orgány, pokud byla předem o stavbě vedena:
  a. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Kolín
  b. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kolín
  c. Městský úřad Kolín, odbor dopravy
  d. Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Vlastník stavby,
  uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám,
  vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákonů č. 137/1982 Sb., č. 103/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 519/1991 Sb., č. 262/1992 Sb.,  č. 43/1994 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 83/1998 Sb.,  nálezů Ústavního soudu č. 95/2000 Sb., č. 96/2000 Sb.,  zákonů č. 132/2000 Sb.,  č. 151/2000 Sb., č. 239/2000 Sb. , č. 59/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 320/2002 Sb.,  nálezu Ústavního soudu č. 405/2002 Sb., zákonů č. 422/2002 Sb., č. 218/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 300/2004 Sb., zákonů č. 437/2004 Sb., č. 127/2005 Sb. a č. 186/2006 Sb.
 18. Jaké jsou související předpisy
  VYHLÁŠKA č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8/2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
5_§ 190 návrh na vydání kolauadační rozhodnutí u STAVBY POVOLENÉ DO 31.12.2006 SU KOLÍN (58,7 kB)