§ 128 SZ Ohlášení odstranění stavby | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 128 SZ Ohlášení odstranění stavby


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení odstranění
 4. Základní informace k životní situaci
  Ohlášení záměru odstranění stavby podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
  Jedná se o ohlášení odstranění staveb, terénních úprav nebo zařízení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem je vlastník stavby, případně zplnomocněná osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení lze učinit pouze na formuláři, který je přílohou č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním oznámení na předepsaném formuláři.
  Žadatel může konzultovat záměr podmínky a vyplnění oznámení konzultovat s odborným referentem stavebního úřadu
  Žadatel podá stavebnímu úřadu písemně formulář, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklady, které je nutno k ohlášení odstranění stavby doložit, jsou uvedeny v příloze k ohlášení – části B
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Obsahové náležitosti ohlášení odstranění stanoví vyhláška č. 603/2006 Sb.
  Viz odkaz na formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky za vydání upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek je 500 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  - Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.  - Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil. 
  - Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (14 - Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpis). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 503/2006 Sb., 
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgány na náklady účastníka
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona
 21. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – 
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00–17:00) anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2013
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  Březen 2013
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje
6_§ 128 ohlaseni_odstraneni (364,1 kB)