§ 120 SZ Oznámení o užívání stavby (§ 120 stavebního zákona) | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

§ 120 SZ Oznámení o užívání stavby (§ 120 stavebního zákona)


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace
1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o užívání stavby
4. Základní informace k životní situaci
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 stavebního zákona, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oznamovatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce
Žadatel, tj. stavebník, který má záměr užívat dokončenou stavbu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 k vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 11 k této vyhlášce.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou
Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
10. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
S kým:
referenti SÚ
Kdy:
v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
11. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
12. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Obsahové náležitosti Oznámení o užívání stavby stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb, příloha č. 11
Viz odkaz na formulář
13. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání souhlasu není zpoplatněno
14. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§71).
15. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem řízení podle ustanovení § 120 stavebního zákona je pouze stavebník. Pokud změnu stavby prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby.
16. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno.
17. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání nelze učinit elektronicky.
18. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
19. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
20. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Lze přezkoumat podle ustanovení § 156 správního řádu
21. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
22. Nejčastější dotazy
Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi. Ústav územního rozvoje Brno - Postupy při umisťování, povolování a užívání staveb
23. Další informace
Pro další informace se můžete obrátit na Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad.
24. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00) anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz,
25. Související životní situace a návody, jak je řešit
26. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
27. Kontaktní osoba
Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
3/2013

28. Popis byl naposledy aktualizován
7/2013
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
 

11_oznameni_o_uzivani_stavby (228,3 kB)