! §96a Záměr provést stavbu rodinného domu RD - Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

! §96a Záměr provést stavbu rodinného domu RD - Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru


STAVBA RODINNÉHO DOMU NA ZÁKLKADĚ společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru

Stavba rodinného domu o půdorysu větším než 150 m2 nepotřebuje stavební povolení.

Na stavbu rodinného domu nově postačí jednodušší ohlášení stavby, pokud budou splněny podmínky uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Tzn., že rodinný dům bude mít jedno nadzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Současně musí stavebník doložit podklady podle § 105 a násl. stavebního zákona. Požadavek na dodržení limitního parametru 150 m2 celkové zastavěné plochy byl novelou vypuštěn.

Podmínkou pro tento postup je existence dopravní a technické infrastruktury, bez které nelze stavbu rodinného domu provést a užívat.

UPOZORNĚNÍ - Výklad územního plánu přísluší odboru regionálního rozvoje, ing. Jaromír Skála, jaromir.skala@mukolin.cz

Záměr je třeba předem konzultovat a opatřit vyjádřením architekta města ke všem stavbám  v Kolíně (kat. území: Kolín, Sendražice u Kolína, Štítary u Kolína, Zibohlavy).

Nezbytné doklady:

1. Projektová dokumentace stavby zpracovaná projektantem

2. Závazná stanoviska dotčených orgánů

3. Doklady o právu přístupu (věcné břemeno) od vlastníka pozemku (PODLE OKOLNOSTÍ)

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyznačená na situačním výkresu

4a. k možnosti a způsobu napojení stavby na pozemní komunikaci. na sítě technické infrastruktury (TI) - vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedení, teplovod, elektrotechnické komunikační sítě apod.)

4b. k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená na situačním výkresu - Vodovod, kanalizace, elektrelektrické vedení, plynovod, teplovody, sdělovací kabely apod. - můžete využít službu https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/stredocesky-kraj/ 

5. Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

PODÁNÍ SE UČINÍ NA VYPLNĚNÉM závazném formuláři „společné oznámení záměru“, ze kterého vyplývají další doklady - formulář je v příloze

 

 

2a_spolecne_oznameni_zameru_US_a_souhlas_s_provedenim_zameru (408,3 kB)