§ 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 76 a násl. stavebního zákona | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 76 a násl. stavebního zákona


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

1. Identifikační číslo

2. Kód

SÚ ÚR

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 76 a násl. stavebního zákona

4. Základní informace k životní situaci

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o
a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),

b) změně využití území,

c) změně vlivu užívání stavby na území,

d) dělení nebo scelování pozemků,

e) ochranném pásmu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který je vlastníkem pozemku nebo stavby.

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby § 184a stavebního zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání územního rozhodnutí:

A) vlastnictví pozemku nebo stavby. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

B) soulad záměru

  • s požadavky stavebního zákona a prováděcích předpisů

  • s obecnými požadavky na využívání území,

  • s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

  • s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona,

  • s územně plánovací dokumentací

  • s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona;

7. Postup při vydání územního rozhodnutí:

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona,

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru staveb v areálu jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní vlastnosti a limitní požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho umístění, dokumentace objektů se nezpracovává; u výrobku plnícího funkci stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným dokladem podle zvláštního právního předpisu 39), z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

8. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na stanoveném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Žádost se podává v podatelně Městského úřadu Kolín nebo v podatelně odboru výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I (SÚ).

9. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I (SÚ)

S kým: referentem stavebního úřadu

Oddělení stavebního úřadu

Eva Havlíčková, vedoucí oddělení

Martin Ďuriš, referent stav. Úřadu, Kolín II, Kolín III

Iveta Ledvinová, referentka stav. úřadu, Konárovice, Velký Osek, Veltruby, Volárna

Josef Novotný, referent stav. úřadu, Býchory, Jestřabí Lhota, Němčice, Ohaře, Ovčáry bez PZ, Polní Chrčice, Tři Dvory

Ondřej Siedlecki, referent stav. úřadu, Kolín IV, průmyslová zóna Kolín - Ovčáry

Jana Slaná, referentka stav. úřadu, Břežany I, Kbel, Kořenice, Křečhoř, Libodřice, Lošany, Polní Voděrady, Radovesnice I, Ratboř, Velim,

Josef Vančura, referent stav. úřadu, Kolín Sendražice, Kolín Štítary, Nová Ves I,

Ing. Jiří Vokál, referent stav. úřadu, Červené Pečky, Grunta, Libenice, Nebovidy, Starý Kolín

Tereza Žáková, referentka stav. úřadu, Kolín V, Pašinka, Polepy

Jana Pešíková, Kolín I,

Kdy: v úředních hodinách stavebního úřadu tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář žádosti ve všech bodech žádosti

a) souhlas o umístění stavebního záměru podle ust. § 184a stavebního zákona,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zpracovanou projektantem podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře
Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru výstavby – stavební úřad

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Viz Poplatky

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle složitosti: 60 až 90 dnů

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky územního řízení jsou

a) žadatel,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníky územního řízení dále jsou

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

14. Elektronická služba, kterou lze využít

-

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

16. Jaké jsou související předpisy

Územní plán obce, kde má být stavba nebo záměr realizována

Vyhlášky k provedení stavebního zákona:

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

Vyhláška  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u stavebního úřadu

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

19. Nejčastější dotazy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - http://www.mmr.cz/cs/Caste-dotazy/FAQ-Novela-stavebniho-zakona

20. Další informace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo

http://www.uur.cz/1000-otazek/default.asp

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/caste-dotazy-faq

http://www.ckait.cz/faq

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00), a nebo po telefonické dohodě.

Oddělení stavebního úřadu

Eva Havlíčková, vedoucí oddělení

Martin Ďuriš, referent stav. Úřadu, Kolín II, Kolín III

Iveta Ledvinová, referentka stav. úřadu, Konárovice, Velký Osek, Veltruby, Volárna

Josef Novotný, referent stav. úřadu, Býchory, Jestřabí Lhota, Němčice, Ohaře, Ovčáry bez PZ, Polní Chrčice, Tři Dvory

Ondřej Siedlecki, referent stav. úřadu, Kolín IV, průmyslová zóna Kolín - Ovčáry

Jana Slaná, referentka stav. úřadu, Břežany I, Kbel, Kořenice, Křečhoř, Libodřice, Lošany, Polní Voděrady, Radovesnice I, Ratboř, Velim,

Josef Vančura, referent stav. úřadu, Kolín Sendražice, Kolín Štítary, Nová Ves I,

Ing. Jiří Vokál, referent stav. úřadu, Červené Pečky, Grunta, Libenice, Nebovidy, Starý Kolín

Tereza Žáková, referentka stav. úřadu, Kolín V, Pašinka, Polepy

Jana Pešíková, Kolín I,

Na dotazy odpovíme e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání stavebního povolení, Ohlášení stavby

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby – stavební úřad

24. Kontaktní osoba

Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel 321 748 230

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08/2018

26. Popis byl naposledy aktualizován

08/2018

27. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 

2B_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi (381,1 kB) 2C_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku (390,8 kB) 2C_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi (393,9 kB) 2B_§ 86 zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby (405,2 kB) 3_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochranem_pasmu (374,3 kB)