§ 86 SZ Umístění záměru (stavby, přístavby, nástavby, terénní úpravy), dělení a scelování pozemků, změna využití území na základě územního rozhodnutí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

§ 86 SZ Umístění záměru (stavby, přístavby, nástavby, terénní úpravy), dělení a scelování pozemků, změna využití území na základě územního rozhodnutí


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
  SÚ ÚR
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání územního rozhodnutí
 4. Základní informace k životní situaci
  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Rozhodnutí vydává stavební úřad (SÚ). Vydání územního rozhodnutí je podmínkou pro vydání stavebního povolení a následné provedení stavby.
  Územním rozhodnutím je rozhodnutí o
  a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
  b) změně využití území,
  c) změně vlivu užívání stavby na území,
  d) dělení nebo scelování pozemků,
  e) ochranném pásmu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, který má záměr umístit stavbu nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území, dělit či scelovat pozemky s vlastnickým právem či jiným právem k nemovitosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínky pro vydání územního rozhodnutí:
  A) vlastnictví a nebo jiné právo k pozemku nebo smlouva s jeho vlastníkem či souhlas vlastníka pozemku
  B) soulad záměru a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
  b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
  c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
  d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
  e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.       Postup při vydání územního rozhodnutí:
  Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

  K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
  a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
  b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
  c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
  d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
  e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny
  - v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
  Žádost se podává v podatelně MěÚ Kolín nebo v podatelně SÚ.

 7. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I
 8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I (SÚ)
  S kým: odborným referentem stavebního úřadu
  Kdy: v úředních hodinách stavebního úřadu tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.
 9. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Vyplněný formulář žádosti ve všech bodech žádosti
 10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře :
  Tištěné formulář je k dispozici na odboru výstavby – stavební úřad
 11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Viz Poplatky
 12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Podle složitosti: 60 až 90 dnů
 13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, Účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
  b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
  c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

 14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 15. Elektronická služba, kterou lze využít
  -
 16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění
 17. Jaké jsou související předpisy
  Územní plán obce, kde má být stavba a nebo záměr realizována, Vyhláška č. 503/2006 Sb., Vyhláška č . 501/2006 Sb., Vyhláška č. 369/2001 Sb.
 18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u stavebního úřadu
 19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
 20. Nejčastější dotazy
  -
 21. Další informace
  -
 22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00), a nebo po telefonické dohodě na č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 23. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydání stavebního povolení
 24. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor výstavby – stavební úřad
 25. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel 321 748 230
 26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3/2013
 27. Popis byl naposledy aktualizován
  7/2013
 28. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu (216,7 kB) zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi, (224,3 kB) zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi (212,9 kB) zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku (217,4 kB) zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby (227,6 kB)